Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 10 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 10 de 48
Güvenlik Önlemleri
Monitörün etiketi/arka plakas
ı
üzerinde belirtildi
ğ
i
ş
ekilde, yaln
ı
zca bu monitörle uyumlu güç
kayna
ğ
ı
ve ba
ğ
lant
ı
kullan
ı
n.
Prize ba
ğ
l
ı
ürünlerin toplam amper de
ğ
erinin elektrik prizinin ak
ı
m de
ğ
erini a
ş
mad
ı
ğ
ı
na ve güç
kablosuna ba
ğ
l
ı
ürünlerin toplam amper de
ğ
erinin güç kablosunun de
ğ
erini a
ş
mad
ı
ğ
ı
na emin
olun. Her ayg
ı
t
ı
n amper de
ğ
erini (Amps veya A) belirlemek için güç etiketine bak
ı
n.
Monitörü kolayca eri
ş
ebilece
ğ
iniz bir prizin yak
ı
n
ı
na yerle
ş
tirin. Monitörün ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
fi
ş
i s
ı
k
ı
ca
kavray
ı
p prizden çekerek kesin. Monitör ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesmek istedi
ğ
inizde, asla monitör
kablosundan çekmeyin.
Güç kablosunun üzerinde bir
ş
ey bulunmamas
ı
na dikkat edin. Kabloya basmay
ı
n.
4
Bölüm 2
Güvenlik ve Bak
ı
m Yönergeleri
Sample