Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 11 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 11 de 48
Bak
ı
m Yönergeleri
Monitörün performans
ı
n
ı
art
ı
rmak ve ömrünü uzatmak için:
Monitör kasas
ı
n
ı
açmay
ı
n veya bu ürünün bak
ı
m
ı
n
ı
kendiniz yapmaya çal
ı
ş
may
ı
n. Yaln
ı
zca
çal
ı
ş
t
ı
rma talimatlar
ı
nda içerilen ayarlar
ı
yap
ı
n. Monitör düzgün çal
ı
ş
m
ı
yor veya dü
ş
ş
ya da
hasar görmü
ş
se, yetkili bir HP da
ğ
ı
t
ı
c
ı
s
ı
, sat
ı
c
ı
veya servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
ile temasa geçin.
Monitörün etiketi/arka plakas
ı
üzerinde belirtildi
ğ
i
ş
ekilde, yaln
ı
zca bu monitöre uygun güç
kayna
ğ
ı
ve ba
ğ
lant
ı
kullan
ı
n.
Prize ba
ğ
l
ı
ürünlerin toplam amper de
ğ
erinin elektrik prizinin ak
ı
m de
ğ
erini a
ş
mad
ı
ğ
ı
na ve
kabloya ba
ğ
l
ı
ürünlerin toplam amper de
ğ
erinin kablonun de
ğ
erini a
ş
mad
ı
ğ
ı
na emin olun. Her
ayg
ı
t
ı
n amper de
ğ
erini (AMP veya A) belirlemek için güç etiketine bak
ı
n.
Monitörü kolayca eri
ş
ebilece
ğ
iniz bir prizin yak
ı
n
ı
na yerle
ş
tirin. Monitörün ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
fi
ş
i s
ı
k
ı
ca
kavray
ı
p prizden çekerek kesin. Monitör ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesmek istedi
ğ
inizde, asla monitör
kablosundan çekmeyin.
Kullan
ı
lmad
ı
ğ
ı
zamanlarda monitörü kapat
ı
n. Bir ekran koruyucu program
ı
kullanarak ve
kullan
ı
lmad
ı
ğ
ı
zamanlarda monitörü kapatarak monitörün ortalama kullan
ı
m ömrünü büyük
ölçüde art
ı
rabilirsiniz.
Havaland
ı
rma için kasa üzerinde yuvalar ve aç
ı
kl
ı
klar bulunmaktad
ı
r. Bu aç
ı
kl
ı
klar
engellenmemeli veya üzerleri kapat
ı
lmamal
ı
d
ı
r. Kasa yuvalar
ı
na veya di
ğ
er aç
ı
kl
ı
klara herhangi
türde bir nesne sokmay
ı
n.
Monitörü dü
ş
ürmeyin veya dengesiz bir yere yerle
ş
tirmeyin.
Güç kablosunun üzerinde bir
ş
ey bulunmamas
ı
na dikkat edin. Kabloya basmay
ı
n.
Monitörü iyi havaland
ı
r
ı
lan, a
ş
ı
r
ı
ı
ş
ı
k, s
ı
cakl
ı
k ve rutubetten uzak bir yerde tutun.
Monitörün taban
ı
n
ı
sökerken monitörünüzü çizilme, a
ş
ı
nma veya k
ı
r
ı
lmaya kar
ş
ı
korumak için
yumu
ş
ak bir yüzeye ön taraf
ı
a
ş
a
ğ
ı
gelecek
ş
ekilde yat
ı
rman
ı
z gerekir.
Monitörü Temizleme
1.
Monitörü ve bilgisayar
ı
kapat
ı
n.
2.
Monitörün fi
ş
ini prizden çekin.
3.
Monitörün plastik k
ı
s
ı
mlar
ı
n
ı
suyla nemlendirilmi
ş
temiz bir bezle silin.
4.
Monitör ekran
ı
n
ı
antistatik ekran temizleyiciyle silin.
D
İ
KKAT:
Monitörü veya ekran
ı
temizlemek için benzen, tiner, amonyak veya di
ğ
er herhangi bir
uçucu madde kullanmay
ı
n. Bu kimyasallar, kasa apresi yan
ı
s
ı
ra ekrana da zarar verebilir.
Monitörü Ta
ş
ı
ma
Orijinal ambalaj kutusunu bir depolama alan
ı
nda saklay
ı
n. Monitörü ta
ş
ı
man
ı
z veya nakletmeniz
gerekti
ğ
inde ihtiyac
ı
n
ı
z olabilir.
Bak
ı
m Yönergeleri
5
Sample