Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 13 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 13 de 48
3
Monitörü Kurma
Monitörü Ambalaj
ı
ndan Ç
ı
karma
1.
Monitörü ambalaj
ı
ndan ç
ı
kar
ı
n. Tüm içeri
ğ
in mevcut oldu
ğ
undan emin olun. Ambalaj kutular
ı
n
ı
saklay
ı
n.
2.
Bilgisayar
ı
ve di
ğ
er ba
ğ
l
ı
cihazlar
ı
kapat
ı
n.
3.
Monitörün masa üstüne mi yoksa duvara m
ı
monte edilece
ğ
ini belirleyin. Bu bölümdeki "Monitör
Kurulumu" k
ı
sm
ı
na bak
ı
n.
4.
Monitörü monte etmek için düz bir zemin haz
ı
rlay
ı
n. Monte etmeye haz
ı
rlarken monitör ekran
ı
n
ı
yat
ı
rmak için kullanmak üzere düz, yumu
ş
ak, korumal
ı
bir alana ihtiyac
ı
n
ı
z olabilir.
5.
Monitörü duvara monte etmeye haz
ı
rlamak için y
ı
ld
ı
z tornavidaya ihtiyac
ı
n
ı
z vard
ı
r. Baz
ı
kablolar
ı
sabitlemek için düz tornavidaya ihtiyac
ı
n
ı
z olabilir.
Monitör Kurulumu
Monitörü masa üstüne kurabilir veya duvara monte edebilirsiniz. Monitörü bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n yak
ı
n
ı
nda
uygun, iyi havaland
ı
r
ı
lan bir yere yerle
ş
tirin. Monitörü kurduktan sonra monitör kablolar
ı
n
ı
ba
ğ
lay
ı
n.
NOT:
Parlak çerçeveli ekranlarda çevredeki
ı
ş
ı
k ve parlak yüzeyler nedeniyle çerçeve rahats
ı
z edici
biçimde yans
ı
ma yapabilir. Kullan
ı
c
ı
, ekran
ı
yerle
ş
tirirken bunu göz önünde bulundurmal
ı
d
ı
r.
Monitörü Ambalaj
ı
ndan Ç
ı
karma
7
Sample