Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 15 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 15 de 48
3.
Monitörü dikey bir konuma getirin ve düz ve sa
ğ
lam bir zemine yerle
ş
tirin.
Ş
ekil 3-3
Monitör dik konumda
Monitörü duvara monte etmek için haz
ı
rlama
1.
Duvara montaj malzemelerinin sa
ğ
laml
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edin.
UYARI!
Ki
ş
isel yaralanma veya ekipmana zarar verme riskini azaltmak için monitörü
yerle
ş
tirmeden önce duvara montaj malzemelerinin tam olarak kuruldu
ğ
undan ve güvenli
oldu
ğ
undan emin olun. Duvara montaj malzemeleriyle birlikte verilen yönergelere bak
ı
n ve
monitörü ta
ş
ı
y
ı
p ta
ş
ı
yamayaca
ğ
ı
n
ı
kontrol edin.
2.
Güç kablosunun ve di
ğ
er kablolar
ı
n monitörle olan ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
kesin.
3.
Monitörü yüzüstü düz, korunakl
ı
bir yüzeye yerle
ş
tirin.
4.
Monitör taban
ı
n
ı
monitöre tutturan dört viday
ı
sökün.
Ş
ekil 3-4
Taban
ı
monitöre emniyetleyen vidalar
ı
n yeri
Monitör Kurulumu
9
Sample