Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 17 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 17 de 48
7.
Dört adet vida deli
ğ
i aç
ı
ğ
a ç
ı
kar. Bu delikler, hareketli kolu veya di
ğ
er montaj malzemelerini
monitörün arkas
ı
na ba
ğ
layacak olan vidalar içindir.
Ş
ekil 3-7
Duvara montaj düzene
ğ
inin ba
ğ
lanaca
ğ
ı
vida delikleri
8.
Monitörün güvenli bir
ş
ekilde tak
ı
ld
ı
ğ
ı
ndan emin olmak için montaj eleman
ı
yla birlikte verilen
talimatlar
ı
izleyin.
Panelin arkas
ı
ndaki di
ş
li dört delik, düz ekran monitörlerin monte edilmesine dair VESA
standard
ı
yla uyumludur.
9.
Hareketli kol veya ba
ş
ka bir montaj malzemesini tak
ı
n.
Monitör Kablolar
ı
n
ı
Ba
ğ
lama
VGA (Analog) Kablo, DVI-D (Dijital) Kablo veya HDMI Kablo Ba
ğ
lama
Monitörü bilgisayara ba
ğ
lamak için bir VGA video kablosu, DVI-D kablosu veya HDMI kablosu
kullan
ı
n. DVI kullanabilmeniz için DVI uyumlu bir grafik kart
ı
n
ı
z olmal
ı
d
ı
r. Konektörler, monitörün
arkas
ı
nda bulunur. Bilgisayar ve monitörün kapal
ı
ve fi
ş
lerinin çekilmi
ş
oldu
ğ
undan emin olun.
1.
VGA kablosunu (belirli modellerde temin edilir) ba
ğ
lamak için
VGA video kablosunun bir ucunu monitörün arkas
ı
na, di
ğ
er ucunu da bilgisayardaki VGA video
konektörüne tak
ı
n.
Monitör Kablolar
ı
n
ı
Ba
ğ
lama
11
Sample