Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 18 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 18 de 48
2.
DVI-D kablosunu (belirli modellerde temin edilir) ba
ğ
lamak için
DVI-D video kablosunun bir ucunu monitörün arkas
ı
na, di
ğ
er ucunu da bilgisayardaki DVI-D
video konektörüne tak
ı
n. Bu kabloyu yaln
ı
zca bilgisayar
ı
n
ı
zda yüklü veya entegre DVI uyumlu
grafik kart
ı
varsa kullanabilirsiniz. Monitörün DVI-D konektörü ve kablosu pakete dâhildir.
Ş
ekil 3-8
VGA veya DVI-D kablosunu ba
ğ
lama - konektör yerleri farkl
ı
olabilir
NOT:
VGA veya DVI sinyal kullan
ı
rken VGA veya DVI sinyaller yaln
ı
zca video verilerini
dönü
ş
türüp ses verilerini dönü
ş
türmedi
ğ
inden sesi ayr
ı
ca ba
ğ
laman
ı
z gerekir.
3.
HDMI Kablosu (belirli modellerde temin edilir) Ba
ğ
lama
HDMI kablosunun (temin edilmez) bir ucunu monitörün arkas
ı
na, di
ğ
er ucunu ise HDMI
konektörü olan bir bilgisayara tak
ı
n.
Ş
ekil 3-9
HDMI kablosunu ba
ğ
lama
Yüksek Bant Geni
ş
likli Dijital
İ
çerik Koruma (HDCP)
Monitörünüz HDCP’yi destekler ve yüksek tan
ı
ml
ı
içerikleri alabilir. Yüksek çözünürlüklü içeri
ğ
i Blu-
ray Diski ayg
ı
tlar
ı
veya kablolu veya kablosuz HDTV yay
ı
nlar
ı
gibi çe
ş
itli kaynaklardan
kullanabilirsiniz. HDCP özelli
ğ
ine sahip bir monitörünüz yoksa yüksek netlikli korumal
ı
bir içerik
12
Bölüm 3
Monitörü Kurma
Sample