Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 2 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 2 de 48
© 2010 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Microsoft, Windows ve Windows Vista,
Microsoft Corporation’
ı
n ABD’de ve/veya
di
ğ
er ülkelerde ticari markas
ı
veya kay
ı
tl
ı
ticari markas
ı
d
ı
r.
HP ürünlerine ve hizmetlerine ili
ş
kin tüm
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte
verilen garanti beyanlar
ı
nda aç
ı
kça belirtilir.
Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti olarak
yorumlanmamal
ı
d
ı
r. HP, i
ş
bu belgedeki
teknik veya yaz
ı
m hatalar
ı
ndan veya
kusurlardan sorumlu tutulamaz.
Bu belge telif haklar
ı
yla korunan mülkiyet
bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir
bölümü Hewlett-Packard Company’nin
önceden yaz
ı
l
ı
onay
ı
olmaks
ı
z
ı
n fotokopiyle
ço
ğ
alt
ı
lamaz, yeniden yaz
ı
lamaz veya
ba
ş
ka bir dile çevrilemez.
İ
kinci Bask
ı
(Ocak 2010)
Belge Parça Numaras
ı
: 594300-142
Sample