Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 20 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 20 de 48
Güç Kablosunu Ba
ğ
lama
1.
Elektrik ve güç ile ilgili tüm uyar
ı
lara uyun:
UYARI!
Elektrik çarpmas
ı
veya donat
ı
n
ı
z
ı
n zarar görmesi tehlikesini en aza indirgemek için:
Güç kablosunun topraklama fi
ş
ini devre d
ı
ş
ı
b
ı
rakmay
ı
n. Topraklama fi
ş
i önemli bir güvenlik
özelli
ğ
idir. Güç kablosunu toprakl
ı
bir elektrik prizine tak
ı
n.
Güç kablosunu takt
ı
ğ
ı
n
ı
z topraklanm
ı
ş
prizin operatörün kolayca eri
ş
ebilece
ğ
i, ekipmana
mümkün olan en yak
ı
n yerde oldu
ğ
undan emin olun. Güç kablosu üzerinde yürünme olas
ı
l
ı
ğ
ı
olmayacak veya üzerine ya da kar
ş
ı
s
ı
na konan e
ş
yalar taraf
ı
ndan ezilmeyecek
ş
ekilde
ş
enmelidir.
Güç kablolar
ı
n
ı
n veya di
ğ
er kablolar
ı
n üzerine hiçbir
ş
ey koymay
ı
n. Kablolar
ı
kimsenin
basmayaca
ğ
ı
veya tak
ı
lmayaca
ğ
ı
ş
ekilde düzenleyin. Kablodan tutarak çekmeyin.
Ek bilgi için bkz.
Teknik Özellikler
sayfa
31
(Ek B).
Ş
ekil 3-11
Güç kablosunu ba
ğ
lama
2.
Güç kablosunun bir ucunu monitöre, di
ğ
er ucunu da toprakl
ı
bir elektrik prizine ba
ğ
lay
ı
n.
UYARI!
Düzgün bir
ş
ekilde topraklanm
ı
ş
bir elektrik prizi yoksa elektrik çarpmas
ı
yla
olu
ş
abilecek yaralanmalar
ı
önlemek için a
ş
a
ğ
ı
dakilerden birini yapman
ı
z gerekir: (1) Düzgün
topraklama sa
ğ
layan elektrik prizi adaptörü kullan
ı
n. (2) Düzgün bir
ş
ekilde topraklanm
ı
ş
elektrik
prizi edinin.
E
ğ
imi Ayarlama
En iyi görü
ş
ü elde etmek için a
ş
a
ğ
ı
da anlat
ı
ld
ı
ğ
ı
ş
ekilde, ekran
ı
n e
ğ
imini istedi
ğ
iniz gibi ayarlay
ı
n:
1.
Yüzünüz monitöre dönük olarak durun ve e
ğ
imi de
ğ
i
ş
tirirken monitörü devirmemek için taban
ı
tutun.
14
Bölüm 3
Monitörü Kurma
Sample