Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 21 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 21 de 48
2.
Monitörün üst kenar
ı
n
ı
, ekrana dokunmadan kendinize veya öteye do
ğ
ru hareket ettirerek e
ğ
imi
ayarlay
ı
n.
Ş
ekil 3-12
E
ğ
im ayarlama
Dönü
ş
ü Ayarlama
Bu monitör, dönme özelli
ğ
iyle kullan
ı
labilir bir hareket mesafesi sunmaktad
ı
r.
Ş
ekil 3-13
Dönü
ş
ayarlama
D
İ
KKAT:
K
ı
r
ı
lmay
ı
veya di
ğ
er hasar
ı
önlemek için döndürürken veya e
ğ
imini de
ğ
i
ş
tirirken LCD
ekrana bas
ı
nç uygulamaktan kaç
ı
n
ı
n.
Dönü
ş
ü Ayarlama
15
Sample