Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 23 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 23 de 48
4
Monitörü Çal
ı
ş
t
ı
rma
CD Yaz
ı
l
ı
m ve Yard
ı
mc
ı
Programlar
ı
Bu monitörle birlikte verilen CD’de, bilgisayar
ı
n
ı
za yükleyebilece
ğ
iniz sürücü ve yaz
ı
l
ı
mlar
bulunmaktad
ı
r.
Sürücüleri Yükleme
Sürücüleri güncelle
ş
tirmeniz gerekti
ğ
ine karar verirseniz, monitör sürücüsü INF ve ICM dosyalar
ı
n
ı
CD'den yükleyebilir veya Internet'ten indirebilirsiniz.
Monitör sürücüsü yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
CD’den yükleme
Monitör sürücüsü yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
CD’den yüklemek için:
1.
CD’yi bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n CD sürücüsüne yerle
ş
tirin. CD menüsü görüntülenir.
2.
Dili seçin.
3.
Install Monitor Driver Software
(Monitör Sürücüsü Yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
Yükle) seçene
ğ
ini t
ı
klat
ı
n.
4.
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
5.
Display Control Panel (Ekran Denetim Masas
ı
) ayarlar
ı
nda uygun çözünürlük ve yenileme
h
ı
zlar
ı
n
ı
n göründü
ğ
ünden emin olun. Daha fazla bilgi için Windows® i
ş
letim sistemi belgelerine
ba
ş
vurun.
NOT:
Yükleme hatas
ı
durumunda dijital olarak imzalanm
ı
ş
monitör sürücülerini (INF veya ICM
dosyalar
ı
n
ı
) CD’den elle yüklemeniz gerekebilir. Talimatlar için CD’deki “Driver Software
Readme” (Sürücü Yaz
ı
l
ı
m
ı
Benioku) dosyas
ı
na bak
ı
n (yaln
ı
zca
İ
ngilizce).
Internet’ten güncelle
ş
tirilmi
ş
sürücüleri indirme
HP Destek sitesinden sürücü ve yaz
ı
l
ı
m dosyalar
ı
n
ı
n en son sürümlerini yüklemek için:
1.
Ş
u adrese gidin:
.
2.
Ya
ş
ad
ı
ğ
ı
n
ı
z ülke veya bölgeyi seçin.
3.
Download Drivers and Software
(Sürücü ve Yaz
ı
l
ı
m
İ
ndirme) seçene
ğ
ini i
ş
aretleyin.
4.
Monitörünüzün model numaras
ı
n
ı
girin. Monitörünüz için haz
ı
rlanm
ı
ş
yaz
ı
l
ı
m yükleme sayfalar
ı
görüntülenir.
5.
İ
ndirme sayfalar
ı
ndaki yönergeleri uygulayarak sürücü ve yaz
ı
l
ı
m dosyalar
ı
n
ı
indirip yükleyin.
6.
Sisteminizin, gereksinimleri kar
ş
ı
lad
ı
ğ
ı
ndan emin olun.
CD Yaz
ı
l
ı
m ve Yard
ı
mc
ı
Programlar
ı
17
Sample