Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 24 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 24 de 48
Otomatik Ayarlama
İş
levini Kullanma
Monitör üzerindeki Auto/OK (Otomatik/Tamam) dü
ğ
mesini ve sa
ğ
lanan CD'deki otomatik ayarlama
deseni yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
kullanarak ekran performans
ı
n
ı
kolayca VGA giri
ş
i için en iyi hale getirebilirsiniz.
Monitörünüz DVI veya HDMI giri
ş
i kullan
ı
yorsa bu yordam
ı
kullanmay
ı
n. Monitörünüz VGA giri
ş
i
kullan
ı
yorsa bu yordam a
ş
a
ğ
ı
daki görüntü kalitesi sorunlar
ı
n
ı
düzeltebilir:
Bulan
ı
k veya net olmayan odaklama
Gölge ve çizgi olu
ş
umu veya gölgeleme etkileri
Belirsiz dikey çubuklar
İ
nce, yatay kayan çizgiler
Ortalanmam
ı
ş
resim
D
İ
KKAT:
Ayn
ı
dura
ğ
an görüntüyü ekranda uzun süre (12 saat kesintisiz kullanmama) görüntüleyen
monitörlerde görüntü izi olu
ş
abilir. Monitör ekran
ı
n
ı
zda görüntü izini önlemek için uzun süre
kullan
ı
lmayaca
ğ
ı
durumlarda bir ekran koruyucu uygulamas
ı
kullanmal
ı
veya monitörü
kapatmal
ı
s
ı
n
ı
z. Görüntü izi tüm LCD ekranlarda olu
ş
abilecek bir durumdur.
Otomatik ayarlama özelli
ğ
ini kullanmak için:
1.
Ayarlamadan önce monitörün
ı
s
ı
nmas
ı
için 20 dakika bekleyin.
2.
Monitörün ön panelindeki Auto/OK (Otomatik/Tamam) dü
ğ
mesine bas
ı
n.
Ayr
ı
ca Menu (Menü) dü
ğ
mesine bas
ı
p ard
ı
ndan
Image Control
(Görüntü Denetimi) ve
sonras
ı
nda da
Auto Adjustment
(Otomatik Ayarlama) ö
ğ
elerini Ekran Menüsünden
seçebilirsiniz.
Sonuçtan tatmin olmazsan
ı
z i
ş
leme devam edin.
3.
CD’yi bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n CD sürücüsüne yerle
ş
tirin. CD menüsü görüntülenir.
4.
Dili seçin.
5.
Open Auto Adjustment Software
(Otomatik Ayarlama Yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
Aç) seçene
ğ
ini belirleyin.
18
Bölüm 4
Monitörü Çal
ı
ş
t
ı
rma
Sample