Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 26 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 26 de 48
Ekran Menüsünü Kullanma
Ekran menüsü, ekrandaki resmin üstünde görüntülenen ve genel olarak monitörlerde, televizyonlarda,
VCR'larda ve DVD oynat
ı
c
ı
larda ses, kanal ve saat gibi bilgileri görüntülemek için kullan
ı
lan
görüntüdür.
1.
Monitör aç
ı
k de
ğ
ilse Güç dü
ğ
mesine basarak monitörü aç
ı
n.
2.
Ekran menüsüne eri
ş
mek için Menü dü
ğ
mesine bas
ı
n. OSD Main Menu (Ekran Ana Menüsü)
görüntülenir.
3.
Ana veya alt menüde gezinmek için monitörün yan panelindeki
+
(Art
ı
) dü
ğ
mesine basarak
seçenekleri yukar
ı
veya
(Eksi) dü
ğ
mesine basarak ters yönde kayd
ı
r
ı
n. Ard
ı
ndan vurgulanm
ı
ş
i
ş
levi seçmek için Auto/OK (Otomatik/Tamam) dü
ğ
mesine bas
ı
n.
NOT:
En alt seçimdeyken a
ş
a
ğ
ı
do
ğ
ru ilerlerseniz menü en üst seçime ç
ı
kar. En üst
seçimdeyken yukar
ı
do
ğ
ru ilerlerseniz, menü en alt seçime iner.
4.
Seçili ö
ğ
enin ölçe
ğ
ini ayarlamak için + veya – dü
ğ
mesine bas
ı
n.
5.
Save and Return
(Kaydet ve Geri Dön) seçene
ğ
ini belirleyin. Ayar
ı
kaydetmek istemiyorsan
ı
z
alt menüden
Cancel
(
İ
ptal) seçene
ğ
ini veya Ana Menüden
Exit
ı
k
ı
ş
) seçene
ğ
ini belirleyin.
6.
Ekran Menüsü’nden ç
ı
kmak için Menu (Menü) dü
ğ
mesine bas
ı
n.
NOT:
Bir menü görüntülendi
ğ
inde 30 saniye süresince herhangi bir dü
ğ
meye bas
ı
lmazsa
(varsay
ı
lan fabrika ayar
ı
), düzenleme ve ayarlar kaydedilir ve menü kapan
ı
r.
Ekran Menüsü Seçimleri
A
ş
a
ğ
ı
daki tabloda ekran menüsü seçimleri ve i
ş
levlerinin aç
ı
klamalar
ı
listelenmi
ş
tir. Bir Ekran
Menüsü ö
ğ
esini de
ğ
i
ş
tirdikten sonra menü ekran
ı
nda a
ş
a
ğ
ı
daki seçenekler varsa
ş
unlar
ı
yapabilirsiniz:
Cancel
(
İ
ptal) — önceki menü düzeyine dönmek için.
Save and Return
(Kaydet ve Geri Dön) — tüm de
ğ
i
ş
iklikleri kaydedip Ekran Menüsü'ne geri
dönme. Save and Return (Kaydet ve Geri Dön) seçene
ğ
i yaln
ı
zca bir menü ö
ğ
esinde de
ğ
i
ş
iklik
yaparsan
ı
z etkinle
ş
ir.
Reset
(S
ı
f
ı
rla) — önceki ayarlara dönmek için.
Simge
Ana Menü Seçenekleri
Alt Menü Seçenekleri
ı
klama
Brightness (Parlakl
ı
k)
Ekran
ı
n parlakl
ı
k düzeyini ayarlar.
Contrast (Kar
ş
ı
tl
ı
k)
Ekran
ı
n kar
ş
ı
tl
ı
k düzeyini ayarlar.
Renk
Ekran rengini seçer. Modele ba
ğ
l
ı
olarak, varsay
ı
lan fabrika ayar
ı
6500 K
veya Custom Color (Özel Renk)'d
ı
r.
9.300 K
Hafif mavimtrak beyaza de
ğ
i
ş
tirir.
6.500 K
Hafif k
ı
rm
ı
z
ı
ms
ı
beyaza de
ğ
i
ş
tirir.
sRGB
Ekran renklerinizin görüntü teknolojisi
endüstrisinden kullan
ı
lan renk
standartlar
ı
n
ı
kullanmas
ı
n
ı
sa
ğ
lar.
20
Bölüm 4
Monitörü Çal
ı
ş
t
ı
rma
Sample