Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 27 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 27 de 48
Simge
Ana Menü Seçenekleri
Alt Menü Seçenekleri
ı
klama
Quick View (H
ı
zl
ı
Görüntüleme)
Kullan
ı
c
ı
Quick View (H
ı
zl
ı
Görüntüleme) seçeneklerinden birinde
Brightness (Parlakl
ı
k), Contrast
(Kontrast) veya Color (Renk) ö
ğ
elerini
ayarlad
ı
ğ
ı
nda kaydedilen ayarlard
ı
r.
Movie (Film)
Photo (Foto
ğ
raf)
Gaming (Oyun)
Text (Metin)
Custom (Özel)
Custom Color (Özel Renk)
Sizin renk ölçeklerinizi seçip ayarlar:
R — Kendi k
ı
rm
ı
z
ı
renk düzeylerinizi
ayarlar.
G — Kendi ye
ş
il renk düzeylerinizi
ayarlar.
B — Kendi mavi renk düzeylerinizi
ayarlar.
Image Control (Görüntü
Denetimi)
Ekran görüntüsünü ayarlar. Ayr
ı
ca ortam
ı
ş
ı
ğ
ı
alg
ı
lay
ı
c
ı
s
ı
özelli
ğ
ini etkinle
ş
tirir
veya devre d
ı
ş
ı
b
ı
rak
ı
r (belirli
modellerde).
Auto Adjustment (Otomatik
Ayarlama)
Ekrandaki görüntüyü otomatik olarak
ayarlar (yaln
ı
zca VGA giri
ş
i).
Clock (Saat)
Ekranda arka planda görünen tüm dikey
çubuk ve
ş
eritleri en aza indirger. Clock
(Saat) özelli
ğ
inin ayarlanmas
ı
ekrandaki
yatay görüntünün de de
ğ
i
ş
mesine
neden olur (yaln
ı
zca VGA giri
ş
i).
Clock Phase (Zamanlama Faz
ı
)
Ekran
ı
n odak noktas
ı
n
ı
ayarlar. Bu ayar
yatay parazitleri gidermenizi ve karakter
görüntülerini temizlemenizi veya
netle
ş
tirmenizi sa
ğ
lar (yaln
ı
zca VGA
giri
ş
i).
Horizontal Position (Yatay
Konum)
Görüntünün yatay konumunu ayarlar
(yaln
ı
zca VGA giri
ş
i).
Vertical Position (Dikey Konum)
Görüntünün dikey konumunu ayarlar
(yaln
ı
zca VGA giri
ş
i).
Ekran Menüsünü Kullanma
21
Sample