Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 28 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 28 de 48
Simge
Ana Menü Seçenekleri
Alt Menü Seçenekleri
ı
klama
Custom Scaling (Özel
Ölçekleme)
Monitörde görüntülenen bilgilerin nas
ı
l
biçimlendirilece
ğ
iyle ilgili yöntemi seçer.
Seçenekler
ş
unlard
ı
r:
Fill to Screen (Ekran
ı
Doldur) -
görüntü tüm ekrana s
ı
ğ
d
ı
r
ı
l
ı
r ve
orant
ı
s
ı
z yükseklik veya yükseklik
ölçeklendirmesine ba
ğ
l
ı
olarak
görüntü bozuk veya uzam
ı
ş
olabilir.
Fill to Aspect Ratio (En Boy Oran
ı
n
ı
Doldur) - görüntü ekrana s
ı
ğ
d
ı
r
ı
l
ı
r
ve orant
ı
l
ı
görüntü korunur.
Sharpness (Netlik)
(yaln
ı
zca VGA)
Ekrandaki görüntüyü daha keskin veya
yumu
ş
ak görünecek
ş
ekilde ayarlar.
Video OverDrive (A
ş
ı
r
ı
Video
H
ı
z
ı
)
Videoda ve h
ı
zl
ı
hareketin oldu
ğ
u
oyunlarda hareket bulan
ı
kl
ı
ğ
ı
n
ı
azalt
ı
r.
OverDrive (A
ş
ı
r
ı
H
ı
z) özelli
ğ
ini açar veya
kapat
ı
r; varsay
ı
lan ayar Off (Kapal
ı
)'tur
(belirli modellerde).
Dynamic Contrast Ratio
(Dinamik Kontrast Oran
ı
)
Dinamik Kontrast Oran
ı
(DCR) ayar
ı
n
ı
n
durumunu gösterir. DCR, size en iyi
görüntüyü sa
ğ
lamak için beyaz ve siyah
düzeyleri aras
ı
ndaki dengeyi otomatik
olarak sa
ğ
lar. Seçenekler
ş
unlard
ı
r:
On (Aç
ı
k)
Off (Kapal
ı
)
Fabrika varsay
ı
lan ayar
ı
, modele ba
ğ
l
ı
olarak On (Aç
ı
k) veya Off (Kapal
ı
)
seçene
ğ
idir.
OSD Control (Ekran
Menüsü Denetimi)
Ekran Menüsü'nün ekrandaki konumunu
ayarlar.
Horizontal OSD Position (Yatay
Ekran Menüsü Konumu)
Ekran Menüsü'nün görüntülendi
ğ
i
konumunu ekran
ı
n sol veya sa
ğ
taraf
ı
na
kayd
ı
r
ı
r. Varsay
ı
lan fabrika aral
ı
ğ
ı
50’dir.
Vertical OSD Position (Dikey
Ekran Menüsü Konumu)
Ekran Menüsü'nün görüntülendi
ğ
i
konumunu ekran
ı
n üst veya alt taraf
ı
na
kayd
ı
r
ı
r. Varsay
ı
lan fabrika aral
ı
ğ
ı
50’dir.
OSD Transparency (Ekran
Menüsü Saydaml
ı
ğ
ı
)
Arka plan bilgilerinin Ekran Menüsü ile
görüntülenmesini ayarlar.
OSD Timeout (OSD Zaman
A
ş
ı
m
ı
)
ğ
meye en son bas
ı
ld
ı
ktan sonra
Ekran Menüsü’nün ne kadar
görüntülenece
ğ
ini saniye cinsinden
ayarlar. Varsay
ı
lan fabrika ayar
ı
30
saniyedir.
Rotate OSD (Ekran
ı
Döndür)
Landscape (Yatay) veya Portrait (Dikey)
konumu seçer. Varsay
ı
lan fabrika de
ğ
eri
Landscape (Yatay) seçene
ğ
idir (belirli
modellerde).
Management (Yönetim)
Monitörün güç yönetim özelliklerini
seçer.
22
Bölüm 4
Monitörü Çal
ı
ş
t
ı
rma
Sample