Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 29 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 29 de 48
Simge
Ana Menü Seçenekleri
Alt Menü Seçenekleri
ı
klama
Power Saver (Güç Tasarrufu)
Güç tasarrufu özelli
ğ
ini etkinle
ş
tirir (bkz.
bu bölümde "Güç Tasarrufu Özelli
ğ
i").
Seçenekler
ş
unlard
ı
r:
On (Aç
ı
k)
Off (Kapal
ı
)
Varsay
ı
lan fabrika de
ğ
eri On (Aç
ı
k)
seçene
ğ
idir.
Power-On Recall (Geri
Ça
ğ
r
ı
ld
ı
ğ
ı
nda Aç
ı
lma)
Gücün beklenmedik bir
ş
ekilde
kesilmesinden sonra monitöre tekrar güç
gelir. Seçenekler
ş
unlard
ı
r:
On (Aç
ı
k)
Off (Kapal
ı
)
Varsay
ı
lan fabrika de
ğ
eri On (Aç
ı
k)
seçene
ğ
idir.
Mode Display (Modu
Görüntüle)
Ekran Menüsü'ne her eri
ş
ildi
ğ
inde
ekranda çözünürlü
ğ
ü, yenileme h
ı
z
ı
n
ı
ve
frekans bilgilerini görüntüler. Seçenekler
ş
unlard
ı
r:
On (Aç
ı
k)
Off (Kapal
ı
)
Fabrika varsay
ı
lan ayar
ı
, modele ba
ğ
l
ı
olarak On (Aç
ı
k) veya Off (Kapal
ı
)
seçene
ğ
idir.
Monitor Status (Monitör
Durumu)
Monitör her aç
ı
ld
ı
ğ
ı
nda, monitörün
çal
ı
ş
ma durumunu gösterir. Durumun
görüntülenece
ğ
i konumu seçin:
Top (Üstte)
Middle (Ortada)
Bottom (Altta)
Off (Kapal
ı
)
Fabrika varsay
ı
lan ayar
ı
, modele ba
ğ
l
ı
olarak Top (Üst) veya Off (Kapal
ı
)
seçene
ğ
idir.
DDC/CI Support (DDC/CI
Deste
ğ
i)
Bilgisayar
ı
n Parlakl
ı
k, Kar
ş
ı
tl
ı
k ve Renk
S
ı
cakl
ı
ğ
ı
gibi ekran menüsü özelliklerini
kontrol etmesini sa
ğ
lar. Seçenekler
ş
unlard
ı
r:
On (Aç
ı
k)
Off (Kapal
ı
)
Varsay
ı
lan fabrika de
ğ
eri On (Aç
ı
k)
seçene
ğ
idir.
Ekran Menüsünü Kullanma
23
Sample