Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 30 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 30 de 48
Simge
Ana Menü Seçenekleri
Alt Menü Seçenekleri
ı
klama
Bezel Power LED (Çerçeve
Güç LED’i)
Güç dü
ğ
mesinin
ı
ş
ı
ğ
ı
n
ı
(LED) açar ve
kapat
ı
r. Off (Kapal
ı
) olarak
ayarland
ı
ğ
ı
nda,
ı
ş
ı
k sürekli kapal
ı
kal
ı
r.
Volume (Ses Seviyesi)
Ses düzeyini ayarlar.
Speaker Self-Test (Hoparlör
S
ı
nama)
(yaln
ı
zca HDMI)
Hoparlörlerin s
ı
nanmas
ı
n
ı
sa
ğ
lar.
Sleep Timer (Uyku Süreölçer)
Süreölçer ayarlar
ı
menü seçeneklerini
sunar:
Set Current Time (Geçerli Zaman
ı
Ayarla) — Geçerli zaman
ı
, saat ve
dakika olarak ayarlar.
Set Sleep Time (Bekleme Saatini
Ayarla) — Monitörün uyku moduna
girmesini istedi
ğ
iniz saati ayarlar.
Set on Time (Aç
ı
lma Saatini Ayarla) —
Monitörün uyku modundan ç
ı
kmas
ı
n
ı
istedi
ğ
iniz saati ayarlar.
Timer (Süreölçer) — Sleep Timer (Uyku
Süreölçeri) özelli
ğ
ini açar veya kapat
ı
r;
varsay
ı
lan ayar Off (Kapal
ı
)'tur.
Sleep Now (
Ş
imdi Uyu) — Monitörün
hemen uyku moduna girmesini sa
ğ
lar.
Language (Dil)
Ekran Menüsü'nün görüntülendi
ğ
i dili
seçer. Varsay
ı
lan fabrika ayar
ı
İ
ngilizcedir.
Information (Bilgi)
Monitör hakk
ı
ndaki önemli bilgileri seçer
ve görüntüler.
Current Settings (Geçerli
Ayarlar)
Geçerli video modu giri
ş
ini gösterir.
Recommended Settings
(Önerilen Ayarlar)
Monitör için önerilen çözünürlük modunu
ve yenileme h
ı
z
ı
n
ı
sa
ğ
lar.
Serial Number (Seri Numaras
ı
)
Monitörün seri numaras
ı
n
ı
bildirir. HP
teknik destek hatt
ı
na ba
ş
vuracaksan
ı
z
seri numaras
ı
gereklidir.
Version (Sürüm)
Monitörün yerle
ş
ik yaz
ı
l
ı
m sürümünü
bildirir.
Backlight Hours (Arka
Ayd
ı
nlatma Süresi)
Toplam arka
ı
ş
ı
k i
ş
lem süresini bildirir.
Service Support (Servis
Deste
ğ
i)
Servis deste
ğ
i için a
ş
a
ğ
ı
daki web
sitesine gidin:
support
Factory Reset (Fabrika
Ayarlar
ı
na S
ı
f
ı
rla)
Varsay
ı
lan fabrika ayarlar
ı
n
ı
geri yükler.
24
Bölüm 4
Monitörü Çal
ı
ş
t
ı
rma
Sample