Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 31 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 31 de 48
Simge
Ana Menü Seçenekleri
Alt Menü Seçenekleri
ı
klama
Kaynak Denetimi
Video giri
ş
sinyalini seçer. Varsay
ı
lan
fabrika ayar
ı
, VGA'dir.
DVI
Video giri
ş
sinyalini DVI olarak seçer.
HDMI
Video giri
ş
sinyalini HDMI olarak seçer
(belirli modellerde).
VGA
Video giri
ş
sinyalini VGA olarak seçer.
Varsay
ı
lan Kaynak
Monitör iki etkin ve geçerli video
kayna
ğ
ı
na ba
ğ
l
ı
yken varsay
ı
lan ya da
birincil video giri
ş
sinyalini seçer.
Monitör, video biçimini otomatik olarak
belirleyecektir.
Otomatik Kaynak De
ğ
i
ş
tirme
Sistemin otomatik video sinyali giri
ş
ini
ı
k veya Kapal
ı
olarak ayarlar.
Varsay
ı
lan fabrika de
ğ
eri On (Aç
ı
k)
seçene
ğ
idir.
Video Giri
ş
Konektörlerini Seçme
Giri
ş
konektörleri
ş
unlard
ı
r:
VGA konektörü (analog)
DVI-D konektörü (dijital) (belirli modellerde)
HDMI konektörü (belirli modellerde)
Monitör, hangi giri
ş
lerde geçerli video sinyali oldu
ğ
unu otomatik olarak alg
ı
lar ve görüntüyü ekrana
getirir. VGA kablosunu, DVI-D kablosunu veya ikisini birden takabilirsiniz. Her iki kabloda tak
ı
lm
ı
ş
sa
varsay
ı
lan giri
ş
seçimi DVI'd
ı
r. HDMI kablosu, DVI-D kablosunun yerindedir. Giri
ş
kayna
ğ
ı
, Ekran
menüsündeki
Source Control
(Kaynak Denetimi) seçene
ğ
inden de
ğ
i
ş
tirilebilir. VGA'den HDMI giri
ş
kayna
ğ
ı
na geçi
ş
birkaç saniye alabilir.
Monitör Durumlar
ı
n
ı
Tan
ı
mlama
A
ş
a
ğ
ı
daki monitör durumlar
ı
için monitör ekran
ı
nda özel mesajlar görüntülenir:
Input Signal Out of Range
(Giri
ş
Sinyali Eri
ş
im D
ı
ş
ı
) — Çözünürlük veya yenileme h
ı
z
ı
n
ı
n
monitörün destekledi
ğ
inden daha yüksek de
ğ
erlere ayarlanmas
ı
ndan dolay
ı
, monitörün video
kart
ı
giri
ş
sinyalini desteklemedi
ğ
ini belirtir.
Video kart
ı
ayarlar
ı
n
ı
z
ı
daha dü
ş
ük çözünürlük veya yenileme h
ı
z
ı
na ayarlay
ı
n. Yeni ayarlar
ı
n
geçerlilik kazanmas
ı
için bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n.
Monitor Going to Sleep
(Monitör Uykuya Geçiyor) — Ekran
ı
n uyku moduna girdi
ğ
ini belirtir.
Uyku modunda hoparlörler kapat
ı
l
ı
r.
Video Giri
ş
Konektörlerini Seçme
25
Sample