Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 32 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 32 de 48
Power Button Lockout
(Güç Dü
ğ
mesi Kilitli) — Güç dü
ğ
mesinin kilitlendi
ğ
ini belirtir. Güç
ğ
mesi kilitlenmi
ş
se
Power Button Lockout
(Güç Dü
ğ
mesi Kilitli) uyar
ı
iletisi görüntülenir.
Güç dü
ğ
mesi kilitliyse güç dü
ğ
mesi i
ş
lev kilidini açmak için güç dü
ğ
mesini 10 saniye
boyunca bas
ı
l
ı
tutun.
Güç dü
ğ
mesi aç
ı
ksa güç dü
ğ
mesi i
ş
levini kilitlemek için güç dü
ğ
mesini 10 saniye boyunca
bas
ı
l
ı
tutun.
Check Video Cable
(Video Kablosunu Denetleyin) — Video giri
ş
kablosunun bilgisayar veya
monitöre düzgün ba
ğ
lanmad
ı
ğ
ı
n
ı
belirtir.
OSD Lock-out
(Ekran Menüsü Kilidini Aç
ı
n) — Ekran menüsü, ön paneldeki Menu (Menü)
ğ
mesi 10 saniye boyunca bas
ı
l
ı
tutularak etkinle
ş
tirilebilir veya devre d
ı
ş
ı
b
ı
rak
ı
labilir. Ekran
Menüsü kilitliyse, OSD Lock-out (Ekran Menüsü Kilidini Aç
ı
n) uyar
ı
mesaj
ı
10 saniye boyunca
görüntülenir.
OSD kilitliyse, OSD’nin kilidini açmak için Menü dü
ğ
mesini 10 saniye boyunca bas
ı
l
ı
tutun.
Ekran Menüsü kilitli de
ğ
ilse, kilitlemek için Menü dü
ğ
mesini10 saniye boyunca bas
ı
l
ı
tutun.
Dynamic Contrast Ratio ON
(Dinamik Kontrast Oran
ı
AÇIK) - Quick View (H
ı
zl
ı
Görüntüleme)'da Movie (Film) modu seçiliyken DCR uyguland
ı
ğ
ı
n
ı
belirtir.
Dynamic Contrast Ratio OFF
(Dinamik Kontrast Oran
ı
KAPALI) - Monitörün görüntüleme modu
de
ğ
i
ş
tirildi
ğ
inde DCR'
ı
n kapat
ı
ld
ı
ğ
ı
n
ı
belirtir.
No Input Signal
(Giri
ş
Sinyali Yok) — Monitörün, monitör üzerindeki video giri
ş
konektöründen
video sinyali almad
ı
ğ
ı
n
ı
belirtir. Bilgisayar veya giri
ş
sinyali kayna
ğ
ı
n
ı
n kapal
ı
veya güç tasarrufu
modunda olup olmad
ı
ğ
ı
n
ı
denetleyin.
Auto-Adjustment in Progress
(Otomatik Ayarlama Sürüyor) — Otomatik ayarlama i
ş
levinin
etkin oldu
ğ
unu belirtir. Bu bölümdeki "Ekran Kalitesini Ayarlama" k
ı
sm
ı
na bak
ı
n.
Ekran Kalitesini Ayarlama
Otomatik ayarlama özelli
ğ
i her yeni video modu görüntülendi
ğ
inde görüntü boyutu, konum, saat ve
faz ayarlar
ı
na görüntü kalitesini iyile
ş
tirmek amac
ı
yla otomatik olarak ince ayar yapar. VGA giri
ş
inin
daha hassas ayar
ı
için, CD’deki Otomatik Ayarlama yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
çal
ı
ş
t
ı
r
ı
n. Bu bölümdeki "Otomatik
Ayarlama
İş
levini Kullanma" k
ı
sm
ı
na bak
ı
n.
Görüntü kalitesinin daha da art
ı
r
ı
lmas
ı
n
ı
istiyorsan
ı
z, görüntüye ince ayar yapmak için monitörün
Clock (Saat) ve Clock Phase (Zamanlama Faz
ı
) kontrollerini kullan
ı
n. Bu bölümdeki "Analog Videoyu
En
İ
yile
ş
tirme" k
ı
sm
ı
na bak
ı
n.
Analog Videoyu En
İ
yile
ş
tirme
Baz
ı
monitörlerde monitörün standart analog monitör olarak i
ş
lev görmesini sa
ğ
layan geli
ş
mi
ş
devre
bulunur. Analog görüntü performans
ı
n
ı
geli
ş
tirmek için Ekran Menüsü'ndeki iki denetim kullan
ı
labilir:
Clock
(Zamanlama) — Ekran arka plan
ı
nda görülebilen dikey çubuk veya
ş
eritleri en aza
indirgemek için bu de
ğ
eri azalt
ı
n ya da art
ı
r
ı
n.
Clock Phase
(Zamanlama Faz
ı
) — Video bozulmas
ı
n
ı
veya titre
ş
imlerini en aza indirgemek için
bu de
ğ
eri azalt
ı
n ya da art
ı
r
ı
n.
26
Bölüm 4
Monitörü Çal
ı
ş
t
ı
rma
Sample