Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 33 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 33 de 48
Bu kontrolleri yaln
ı
zca otomatik ayarlama i
ş
levi analog modda tatmin edici monitör görüntüsü
sa
ğ
lamazsa kullan
ı
n. En iyi sonuçlar
ı
elde etmek için:
1.
Ayarlamadan önce monitörün
ı
s
ı
nmas
ı
için 20 dakika bekleyin.
2.
CD'de bulunan ayarlama deseni uygulamas
ı
n
ı
görüntüleyin.
3.
Ekran Menüsü'ne eri
ş
ip ard
ı
ndan da
Image Control
(Görüntü Denetimi) ö
ğ
esini seçin.
4.
Clock Phase (Zamanlama Faz
ı
) ayarlar
ı
ana Clock (Saat) ayarlar
ı
na ba
ğ
l
ı
oldu
ğ
u için önce ana
Clock (Saat) ayarlar
ı
n
ı
do
ğ
ru olarak yap
ı
n.
Clock (Zamanlama) ve Clock Phase (Zamanlama Faz
ı
) de
ğ
erlerini ayarlarken monitör
görüntüleri bozulursa, bozulma kaybolana kadar de
ğ
erleri ayarlamaya devam edin.
Fabrika ayarlar
ı
n
ı
geri yüklemek için Ekran Menüsü'ne eri
ş
ip, önce
Factory Reset
(Fabrika
Ayarlar
ı
na S
ı
f
ı
rla) ve ard
ı
ndan
Yes
(Evet) ö
ğ
esini seçin.
Güç Tasarrufu Özelli
ğ
i
Monitör normal çal
ı
ş
ma modundayken Güç
ı
ş
ı
ğ
ı
ye
ş
il renkte yanar ve monitör normal watt gücünü
kullan
ı
r. Güç kullan
ı
m
ı
için bkz. "Teknik Özellikler" (Ek B).
Monitör ayr
ı
ca bilgisayar taraf
ı
ndan denetlenen bir güç tasarrufu modunu da destekler. Monitör
azalt
ı
lm
ı
ş
güç durumundayken monitör ekran
ı
bo
ş
, arka ayd
ı
nlatma kapal
ı
ve Güç
ı
ş
ı
ğ
ı
kehribar
rengindedir. Monitör asgari güç kullan
ı
r. Monitör "uyand
ı
r
ı
ld
ı
ğ
ı
" zaman k
ı
sa bir
ı
s
ı
nma süresinden
sonra normal çal
ı
ş
ma moduna geri döner. Monitör yatay senk sinyali veya dikey senk sinyali almazsa
enerji tasarrufu sa
ğ
layan azalt
ı
lm
ı
ş
güç durumu etkinle
ş
tirilir. Bu özelli
ğ
in çal
ı
ş
mas
ı
için
bilgisayar
ı
n
ı
zda güç tasarrufu özelli
ğ
i etkinle
ş
tirilmelidir.
Enerji tasarrufu özelliklerini (bazen güç yönetimi özellikleri diye adland
ı
r
ı
l
ı
r) ayarlama ile ilgili talimatlar
için bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n belgelerine ba
ş
vurun.
NOT:
Enerji tasarrufu özelli
ğ
i yaln
ı
zca monitör enerji tasarrufu özellikli bilgisayarlara ba
ğ
l
ı
oldu
ğ
unda çal
ı
ş
ı
r.
Güç Tasarrufu Özelli
ğ
i
27
Sample