Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 34 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 34 de 48
A
Sorun Giderme
S
ı
k Kar
ş
ı
la
ş
ı
lan Sorunlar
ı
Çözme
A
ş
a
ğ
ı
daki tabloda olas
ı
sorunlar, her sorunun olas
ı
nedeni ve önerilen çözümler listelenmektedir:
Sorun
Çözüm
Güç LED’i yanm
ı
yor.
Güç dü
ğ
mesinin aç
ı
k oldu
ğ
undan, güç kablosunun da düzgün bir
ş
ekilde toprakl
ı
prize ve
monitöre tak
ı
l
ı
oldu
ğ
undan emin olun.
Ekran Menüsünden
Management
(Yönetim) ö
ğ
esini ve ard
ı
ndan
Bezel Power LED
(Çerçeve Güç LED'i) ö
ğ
esini seçin. Bezel Power LED (Çerçeve Güç LED'i) seçene
ğ
inin Off
(Kapal
ı
) olarak ayarl
ı
olup olmad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edin ve kapal
ı
ysa
On
(Aç
ı
k) moduna getirin.
Ekran bo
ş
.
Güç kablosunu ba
ğ
lay
ı
n. Gücü aç
ı
n.
Video kablosunu do
ğ
ru biçimde ba
ğ
lay
ı
n. Daha fazla bilgi için bkz.
Monitörü Kurma
sayfa
7
Ekran silme yard
ı
mc
ı
program
ı
n
ı
kapatmak için klavyede bir tu
ş
a bas
ı
n veya fareyi hareket
ettirin.
Görüntü bulan
ı
k, belirsiz
veya çok koyu görünüyor.
Monitörün ön panelindeki Auto/OK (Otomatik/Tamam) dü
ğ
mesine bas
ı
n. Bu i
ş
lem görüntüyü
düzeltmezse ekran menüsünü açmak için Menu (Menü) dü
ğ
mesine bas
ı
n, parlakl
ı
k ve
kar
ş
ı
tl
ı
k ölçeklerini ayarlay
ı
n.
Görüntü ortalanmam
ı
ş
.
Ekran menüsüne eri
ş
mek için Menü dü
ğ
mesine bas
ı
n. Görüntünün konumunu ayarlamak
için
Image Control
(Görüntü Kontrolü) ve ard
ı
ndan
Horizontal Position
(Yatay Konum)
veya
Vertical Position
(Dikey Konum) seçene
ğ
ini belirleyin.
Ekranda Check Video Cable
(Video Kablosunu
Denetleyin) mesaj
ı
görüntüleniyor.
Monitörün VGA veya DVI-D sinyal kablosunu bilgisayardaki VGA veya DVI-D konektörüne
tak
ı
n. Görüntü kablosunu takarken bilgisayar
ı
n kapal
ı
olmas
ı
na dikkat edin.
Ekranda Input Signal Out of
Range (Giri
ş
Sinyali Eri
ş
im
D
ı
ş
ı
) mesaj
ı
görüntüleniyor.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n ve Güvenli Mod'a girin. Ayarlar
ı
n
ı
z
ı
desteklenen ayarlarla
de
ğ
i
ş
tirin. (
Teknik Özellikler
sayfa
31
ba
ş
l
ı
ğ
ı
nda bulunan "Önceden Ayarlanm
ı
ş
Video
Modlar
ı
" tablosuna bak
ı
n). Yeni ayarlar
ı
n geçerlilik kazanmas
ı
için bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden
ba
ş
lat
ı
n.
Ekran bulan
ı
k ve gölge ve
gölgelenme sorunlar
ı
var.
Kar
ş
ı
tl
ı
k ve parlakl
ı
k denetimlerini ayarlay
ı
n.
Bir uzatma kablosu veya anahtar kutusu kullanmad
ı
ğ
ı
n
ı
zdan emin olun. Monitörü do
ğ
rudan
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n arkas
ı
ndaki grafik kart ç
ı
k
ı
ş
konektörüne ba
ğ
laman
ı
z
ı
öneririz.
Otomatik ayarlama özelli
ğ
i bu sorunu giderebilir (yaln
ı
zca VGA giri
ş
).
Monitör en uygun
çözünürlü
ğ
e ayarlanam
ı
yor.
Grafik kart
ı
n
ı
n en uygun çözünürlü
ğ
ü destekledi
ğ
inden emin olun.
Grafik kart
ı
için desteklenen en yeni sürücünün yüklendi
ğ
inden emin olun. HP ve Compaq
sistemlerinde, sisteminiz için en son grafik sürücülerini a
ş
a
ğ
ı
daki adresten yükleyebilirsiniz:
www.hp.com/support. Di
ğ
er sistemler için grafik kart
ı
üreticinizin web sitesine bak
ı
n.
28
Ek A
Sorun Giderme
Sample