Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 35 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 35 de 48
Sorun
Çözüm
Yüksek netli
ğ
e (HD) sahip
içerik görüntülenirken
ekranda hiçbir
ş
ey
görüntülenmiyor veya dü
ş
ük
çözünürlükte görüntüleniyor.
Monitör ve bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n HDCP’yi destekleyip desteklemedi
ğ
ini kontrol edin. Yüksek Bant
Geni
ş
likli Dijital
İ
çerik Korumas
ı
'na veya
support
adresine ba
ş
vurun.
Yerle
ş
ik hoparlörlerden ses
gelmiyor.
A
ş
a
ğ
ı
dakileri yap
ı
n:
Kayna
ğ
a kulakl
ı
k ba
ğ
layarak kaynak sinyalinin geldi
ğ
inden emin olun.
Ekran menüsüne eri
ş
mek için Menü dü
ğ
mesine bas
ı
n. Sesi ayarlamak için
Management
(Yönetim) ö
ğ
esini ve ard
ı
ndan
Volume
(Ses düzeyi)'ni seçin.
Volume (Ses seviyesi) dü
ğ
mesiyle sesi aç
ı
n.
Hoparlör ses düzeyinin çok k
ı
s
ı
k veya sessiz durumda olmad
ı
ğ
ı
ndan emin olun.
Windows ba
ş
lat dü
ğ
mesi
™'ni,
Denetim Masas
ı
'n
ı
ve
Donan
ı
m ve Ses
ö
ğ
esini
t
ı
klat
ı
n. Ses Ayg
ı
tlar
ı
ve Ses'in alt
ı
nda
Sistem sesini ayarla
ö
ğ
esini t
ı
klat
ı
n. Ana Ses
Düzeyi'nin alt
ı
nda kayd
ı
r
ı
c
ı
y
ı
yukar
ı
götürün.
HDMI kullanarak ba
ğ
lant
ı
kurmu
ş
san
ı
z hoparlörlerin çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
ndan emin olmak için
Speaker Self Test
(Hoparlör S
ı
nama) OSD Volume (Ekran Ses Seviyesi) seçene
ğ
ini
kullanarak giri
ş
kayna
ğ
ı
yla ilgili olas
ı
bir sorunu önleyin.
Tak ve Çal
ı
ş
t
ı
r özelli
ğ
i
çal
ı
ş
m
ı
yor.
Monitörün Tak ve Çal
ı
ş
t
ı
r özelli
ğ
inin çal
ı
ş
mas
ı
için Tak ve Çal
ı
ş
t
ı
r özelli
ğ
iyle uyumlu bir
bilgisayar
ı
n
ı
z ve grafik kart
ı
n
ı
z olmas
ı
gerekir. Bilgisayar üreticinize ba
ş
vurun.
Monitörün video kablosunu kontrol edin ve i
ğ
nelerden hiçbirinin k
ı
vr
ı
lmad
ı
ğ
ı
ndan emin olun.
Monitör sürücülerinin yüklü oldu
ğ
undan emin olun. Daha fazla bilgi için
Monitörü Çal
ı
ş
t
ı
rma
sayfa
17
ba
ş
l
ı
ğ
ı
ndaki "Sürücüleri Yükleme" bölümüne ba
ş
vurun. Monitör sürücülerini
a
ş
a
ğ
ı
daki adreste de bulabilirsiniz: http://www.hp.com/support
Görüntü hareket ediyor,
titriyor veya resimde dalgal
ı
desenler var.
Parazite neden olabilecek elektrikli ayg
ı
tlar
ı
, monitörden olabildi
ğ
ince uzakla
ş
t
ı
r
ı
n.
Kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z çözünürlükte, monitörünüzün destekledi
ğ
i maksimum yenileme h
ı
z
ı
n
ı
kullan
ı
n.
HDMI ba
ğ
lant
ı
s
ı
kullan
ı
l
ı
rken
ses gelmiyor.
HDMI sesinin, i
ş
letim sisteminin ana ses ç
ı
k
ı
ş
ı
olarak seçildi
ğ
inden emin olun. Seçmek için
Windows Ba
ş
lat Dü
ğ
mesi
'ni ve sonra
Denetim Masas
ı
'n
ı
t
ı
klat
ı
n.
Ses
'i t
ı
klat
ı
n ve Playback
(Kay
ı
ttan Yürütme) sekmesinde HDMI ç
ı
k
ı
ş
ı
n
ı
n i
ş
aretli oldu
ğ
undan emin olun ve
Tamam
'
ı
t
ı
klat
ı
n.
Monitör daima uyku
modunda (sar
ı
LED).
Bilgisayar
ı
n güç dü
ğ
mesi On (Aç
ı
k) konumunda olmal
ı
d
ı
r.
Bilgisayar
ı
n grafik kart
ı
sa
ğ
lam bir
ş
ekilde yuvas
ı
na oturmu
ş
olmal
ı
d
ı
r.
Monitörün video kablosunun bilgisayara düzgün tak
ı
l
ı
p tak
ı
lmad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edin.
Monitörün video kablosunu kontrol edin ve i
ğ
nelerden hiçbirinin k
ı
vr
ı
lmad
ı
ğ
ı
ndan emin olun.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n çal
ı
ş
ı
r durumda olup olmad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edin: Caps Lock tu
ş
una bas
ı
n ve bir
çok klavyede bulunan Caps Lock LED’inin yan
ı
p yanmad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edin. Caps Lock tu
ş
una
bast
ı
ktan sonra LED yanmal
ı
veya sönmelidir.
hp.com adresinden Destek Alma
ş
teri hizmetleriyle temasa geçmeden önce, a
ş
a
ğ
ı
daki adresteki HP Teknik Deste
ğ
e ba
ş
vurun:
support
Ülke/bölgenizi seçin ve ard
ı
ndan monitörünüze ait destek sayfas
ı
na
ula
ş
mak için ba
ğ
lant
ı
lar
ı
izleyin.
hp.com adresinden Destek Alma
29
Sample