Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 36 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 36 de 48
Teknik Deste
ğ
i Arama Haz
ı
rl
ı
ğ
ı
Sorunu bu bölümdeki sorun giderme ipuçlar
ı
n
ı
kullanarak çözemezseniz teknik deste
ğ
i araman
ı
z
gerekebilir. Teknik destek ba
ğ
lant
ı
bilgileri için monitörle birlikte verilen yaz
ı
l
ı
belgelere bak
ı
n.
Arad
ı
ğ
ı
n
ı
zda a
ş
a
ğ
ı
dakileri bilgileri elinizin alt
ı
nda bulundurun:
Monitör model numaras
ı
(monitörün arkas
ı
ndaki etikette bulunur)
Monitör seri numaras
ı
(monitörün arkas
ı
ndaki etikette veya Information (Bilgi) menüsünde OSD
ekran
ı
nda yer al
ı
r)
Fatura üzerindeki sat
ı
n alma tarihi
Sorunun hangi
ş
artlar alt
ı
nda olu
ş
tu
ğ
u
Al
ı
nan hata mesajlar
ı
Donan
ı
m yap
ı
land
ı
rmas
ı
Kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z donan
ı
m ve yaz
ı
l
ı
m
ı
n ad
ı
ve sürümü
Derecelendirme Etiketini Bulma
Monitör üzerindeki derecelendirme etiketinde ürün numaras
ı
ve seri numaras
ı
yer al
ı
r. Monitör
modelinizle ilgili olarak HP ile görü
ş
ürken bu numaralar gerekebilir.
Monitörün arkas
ı
ndaki derecelendirme etiketi.
30
Ek A
Sorun Giderme
Sample