Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 43 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 43 de 48
Piksel, bir k
ı
rm
ı
z
ı
, bir ye
ş
il, bir de mavi altpikselden olu
ş
ur. Tüm piksel ar
ı
zal
ı
ysa, piksel her zaman
ı
k (koyu arka planda parlak bir leke) veya her zaman kapal
ı
(parlak arka planda koyu bir leke)
olarak kal
ı
r.
İ
lki, ikincisinden daha belirgindir. Ar
ı
zal
ı
bir altpiksel (nokta ar
ı
zas
ı
), tümü ar
ı
zal
ı
bir
pikselden daha az belirgin ve küçüktür ve yaln
ı
zca belirli bir arka planda görülebilir.
Ar
ı
zal
ı
piksellerin yerini saptamak için, monitöre normal çal
ı
ş
ma ko
ş
ullar
ı
nda ve desteklenen bir
çözünürlük ve yenileme h
ı
z
ı
na sahip normal çal
ı
ş
ma modunda yakla
ş
ı
k 50 cm (16 inç) uzaktan
bak
ı
lmal
ı
d
ı
r. Tahminimize göre, endüstri daha az kozmetik kusurlara sahip ekranlar üretme
kabiliyetini geli
ş
tirmeye devam edecektir ve biz bu geli
ş
meler
ı
ş
ı
ğ
ı
nda yönergelerimizi yenileyece
ğ
iz.
LCD Monitörünüz ve piksel politikas
ı
hakk
ı
nda daha fazla bilgi için
ş
u adresteki HP Web sitesine
bak
ı
n:
support
. HP Web sitesinde piksel politikas
ı
yla ilgili bilgileri bulmak için
arama kutusuna "HP Pixel Policy" (HP Piksel Politikas
ı
) yaz
ı
p Enter'a bas
ı
n.
LCD Monitör Kalitesi ve Piksel Politikas
ı
37
Sample