Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 44 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 44 de 48
C
Kurumsal Yasal Düzenleme Bildirimleri
Federal
İ
leti
ş
im Komisyonu Bildirimi
Bu cihaz test edilmi
ş
ve FCC Kurallar
ı
n
ı
n 15. Bölümüne göre, B S
ı
n
ı
f
ı
dijital cihazlar
ı
n s
ı
n
ı
rlar
ı
na
uydu
ğ
u tespit edilmi
ş
tir. Bu s
ı
n
ı
rlar yerle
ş
im alan
ı
na kuruldu
ğ
unda zararl
ı
olabilecek parazitlere kar
ş
ı
oldukça fazla koruma sa
ğ
lamak amac
ı
yla tasarlanm
ı
ş
t
ı
r. Bu cihaz, radyo frekans enerjisi üretir,
kullan
ı
r ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullan
ı
lmazsa radyo ileti
ş
imlerinde zararl
ı
parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazitin olu
ş
mayaca
ğ
ı
garantisi
yoktur. Bu cihaz, radyo veya televizyon sinyallerinin al
ı
m
ı
nda cihaz
ı
kapat
ı
p açarak neden olup
olmad
ı
ğ
ı
belirlenebilen zararl
ı
parazitlere neden olmuyorsa, kullan
ı
c
ı
n
ı
n paraziti a
ş
a
ğ
ı
daki önlemlerin
bir veya birkaç
ı
n
ı
alarak gidermesi önerilir:
Al
ı
c
ı
antenini yeniden konumland
ı
r
ı
n veya yeniden yönlendirin.
Cihaz ve al
ı
c
ı
aras
ı
ndaki mesafeyi art
ı
r
ı
n.
Cihaz
ı
, al
ı
c
ı
n
ı
n ba
ğ
l
ı
oldu
ğ
u devreden farkl
ı
bir devre üzerindeki ç
ı
k
ı
ş
a ba
ğ
lay
ı
n.
Yard
ı
m almak için deneyimli bir radyo veya televizyon teknisyenine ba
ş
vurun.
De
ğ
i
ş
iklikler
FCC, cihaz üzerinde Hewlett Packard Company taraf
ı
ndan aç
ı
kça onaylanmayan de
ğ
i
ş
iklikler veya
düzenlemeler yap
ı
lmas
ı
n
ı
n, kullan
ı
c
ı
n
ı
n bu cihaz
ı
i
ş
letme yetkisini geçersiz k
ı
labilece
ğ
inin kullan
ı
c
ı
ya
bildirilmesini talep etmektedir.
Kablolar
FCC Kural ve Düzenlemeleri'ne uyumlulu
ğ
un sa
ğ
lanabilmesi için bu cihaza yap
ı
lan ba
ğ
lant
ı
larda
metalik RFI/EMI konektör ba
ş
l
ı
kl
ı
yal
ı
t
ı
ml
ı
kablolar kullan
ı
lmal
ı
d
ı
r.
FCC Logosunu Ta
ş
ı
yan Ürünler için Uygunluk Bildirimi
(Yaln
ı
zca Amerika Birle
ş
ik Devletleri)
Bu cihaz, FCC kurallar
ı
n
ı
n 15. bölümüne uygundur. Ayg
ı
t
ı
n çal
ı
ş
t
ı
r
ı
lmas
ı
a
ş
a
ğ
ı
daki iki ko
ş
ula ba
ğ
l
ı
d
ı
r:
1.
Bu ayg
ı
t zararl
ı
giri
ş
ime sebep olmamal
ı
.
2.
Bu cihaz, gelen her türlü paraziti, istenmeyen bir çal
ı
ş
maya neden olabilecek parazitler de dâhil
olmak üzere al
ı
r.
Bu ürünle ilgili sorular
ı
n
ı
z için a
ş
a
ğ
ı
daki adresle temasa geçin:
Hewlett Packard Company
38
Ek C
Kurumsal Yasal Düzenleme Bildirimleri
Sample