Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 45 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 45 de 48
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, Texas 77269-2000
Veya 1-800-HP-INVENT (1-800 474-6836) numaral
ı
telefonu aray
ı
n
Bu FCC bildirimiyle ilgili sorular
ı
n
ı
z için a
ş
a
ğ
ı
daki adrese ba
ş
vurun:
Hewlett Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, Texas 77269-2000
Veya (281) 514-3333 numaral
ı
telefonu aray
ı
n
Bu ürünü tan
ı
mlamak için ürün üzerinde bulunan Parça, Seri veya Model numaras
ı
na bak
ı
n.
Kanada Bildirimi
Bu B S
ı
n
ı
f
ı
dijital cihaz, Kanada Parazite Neden Olan Ekipmanlar Yönetmeli
ğ
inin tüm
ş
artlar
ı
n
ı
kar
ş
ı
lamaktad
ı
r.
Avis Canadien
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.
Avrupa Birli
ğ
i Yasal Düzenleme Bildirimi
Bu ürün a
ş
a
ğ
ı
daki AB Direktiflerine uygundur:
ş
ük Voltaj Direktifi 2006/95/EC
EMC Direktifi 2004/108/EC
Bu direktiflere uyumluluk Hewlett-Packard taraf
ı
ndan bu ürün veya ürün ailesi için yay
ı
mlanm
ı
ş
AB
Uygunluk Bildirimi’nde listelenen uygulanabilir uyumla
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
Avrupa standartlar
ı
na (Avrupa
Normlar
ı
) uygunlu
ğ
u i
ş
aret eder.
Bu uyumluluk ürünler üzerinde bulunan a
ş
a
ğ
ı
daki uygunluk i
ş
aretiyle belirtilir:
Bu i
ş
aret, Telekomünikasyon ürünleri
d
ı
ş
ı
ndaki ürünler ve uygun hale
getirilmi
ş
AB Telekomünikasyon
ürünleri için geçerlidir (örn. Bluetooth).
Bu i
ş
aret, uygun hale getirilmeyen AB
Telekomünikasyon ürünleri için
geçerlidir.
*Onayl
ı
kurulu
ş
numaras
ı
(yaln
ı
zca
uygulanabilirse kullan
ı
l
ı
r — ürün
etiketine bak
ı
n).
Kanada Bildirimi
39
Sample