Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 46 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 46 de 48
Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Böblingen, Almanya
Bu ürünün resmi EU CE uygunluk bildirimi,
go/certificates
adresinde bulunabilir.
Alman Ergonomi Bildirimi
"GS" onay i
ş
aretini ta
ş
ı
yan HP markal
ı
bilgisayar, klavye ve monitörleri olu
ş
turan sistemin bir
parças
ı
n
ı
te
ş
kil eden "GS" onay i
ş
aretli HP ürünleri, yürürlükteki ergonomi gereksinimlerini kar
ş
ı
lar.
Ürünlerle birlikte verilen kurulum k
ı
lavuzlar
ı
nda yap
ı
land
ı
rma bilgisi bulunur.
Japon Bildirimi
Kore Bildirimi
Güç Kablosu Seti Gereksinimleri
Monitör güç kayna
ğ
ı
Otomatik Hat De
ğ
i
ş
tirme (ALS) özelli
ğ
ine sahiptir. Bu özellik, monitörün 100–
120V veya 200–240V aras
ı
giri
ş
gerilimlerinde çal
ı
ş
mas
ı
na izin verir.
Monitörle birlikte gelen güç kablosu seti (esnek kablo veya fi
ş
) ekipman
ı
sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
z ülkedeki
gereksinimleri kar
ş
ı
lar.
Farkl
ı
bir ülke için güç kablosuna ihtiyac
ı
n
ı
z varsa, o ülkede kullan
ı
m için onaylanm
ı
ş
bir güç kablosu
sat
ı
n almal
ı
s
ı
n
ı
z.
Güç kablosu, ürün ve ürünün elektrik derecelendirme etiketi üzerine i
ş
aretlenmi
ş
voltaj ve ak
ı
m
de
ğ
erleri için s
ı
n
ı
fland
ı
r
ı
lm
ı
ş
olmal
ı
d
ı
r. Kablonun voltaj ve ak
ı
m derecesi, ürünün üzerine i
ş
aretlenmi
ş
voltaj ve ak
ı
m derecesinden daha yüksek olmal
ı
d
ı
r. Ek olarak, telin kesit alan
ı
0,75 mm² veya18 AWG
ve kablonun uzunlu
ğ
u 6 ft. (1,8 m) ile 12 ft. (3,6 m) aras
ı
nda olmal
ı
d
ı
r. Kullanman
ı
z gereken güç
kablosu türü ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, yetkili bir HP servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
yla temasa geçin.
Güç kablosu üzerinde yürünme olas
ı
l
ı
ğ
ı
olmayacak veya üzerine ya da kar
ş
ı
s
ı
na konan e
ş
yalar
taraf
ı
ndan ezilmeyecek
ş
ekilde dö
ş
enmelidir. Fi
ş
e, prize ve kablonun üründen ç
ı
kt
ı
ğ
ı
yere ayr
ı
ca
önem verilmelidir.
Japon Güç Kablosu Gereksinimleri
Japonya'da kullan
ı
m için yaln
ı
zca bu ürünle birlikte ald
ı
ğ
ı
n
ı
z güç kablosunu kullan
ı
n.
40
Ek C
Kurumsal Yasal Düzenleme Bildirimleri
Sample