Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 47 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 47 de 48
D
İ
KKAT:
Bu ürünle birlikte ald
ı
ğ
ı
n
ı
z güç kablosunu ba
ş
ka bir ürünle kullanmay
ı
n.
Ürünle
İ
lgili Çevre Bildirimleri
Malzemeleri Elden Ç
ı
karma
Bu HP ürünündeki LCD ekrandaki floresan lamba içerisinde, kullan
ı
m ömrü sonunda özel i
ş
lemlere
tabi tutulmas
ı
gerekebilecek c
ı
va maddesi bulunmaktad
ı
r.
Bu malzemelerin çöpe at
ı
lmas
ı
çevresel etkileri nedeniyle yönetmeliklerle düzenlenebilir. Elden
ç
ı
karma veya geri dönü
ş
üm bilgileri için yerel yetkililerle veya Electronic Industries Alliance (EIA)
ile temas kurabilirsiniz.
Avrupa Birli
ğ
i'ndeki Ev Kullan
ı
c
ı
lar
ı
İ
çin At
ı
k Cihazlar
ı
n Çöpe At
ı
lmas
ı
Ürünün veya ürün ambalaj
ı
n
ı
n üzerindeki bu simge, bu ürünün ev at
ı
klar
ı
yla birlikte imha edilmemesi
gerekti
ğ
ini gösterir. Bunun yerine, at
ı
k ekipman
ı
, at
ı
k elektrikli ve elektronik ekipman ya da geri
dönü
ş
üm için belirtilen toplama noktas
ı
na teslim etmek sizin sorumlulu
ğ
unuzdad
ı
r.
İ
mha s
ı
ras
ı
nda
at
ı
k toplama arac
ı
n
ı
z
ı
n ayr
ı
toplanmas
ı
ve geri dönü
ş
türülmesi do
ğ
al kaynaklar
ı
n korunmas
ı
na
yard
ı
mc
ı
olur ve söz konusu at
ı
ğ
ı
n insan sa
ğ
l
ı
ğ
ı
n
ı
ve çevreyi koruyacak
ş
ekilde geri dönü
ş
türülmesini
sa
ğ
lar. At
ı
k cihaz
ı
n
ı
z
ı
nereye ataca
ğ
ı
n
ı
z konusunda daha fazla bilgi için, lütfen yerel belediye merkezi
veya evsel at
ı
k bertaraf servisi ile ya da ürünü sat
ı
n ald
ı
ğ
ı
n
ı
z ma
ğ
aza ile irtibat kurun.
Kimyasal Maddeler
HP, REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and Council) gibi yasal
düzenlemelere uyman
ı
n gere
ğ
i olarak ürünlerinde kullan
ı
lan kimyasal maddelerle ilgili olarak
ş
terilerine bilgi vermekle görevlidir. Bu ürünle ilgili kimyasal rapor,
go/reach
adresinde bulunabilir.
HP Geri Dönü
ş
üm Program
ı
HP, eskimi
ş
elektronik donan
ı
mlar
ı
, orijinal HP yaz
ı
c
ı
kartu
ş
lar
ı
n
ı
ve
ş
arj edilebilir pilleri geri
dönü
ş
üme sokmalar
ı
konusunda mü
ş
terilerini te
ş
vik eder. Geri dönü
ş
üm programlar
ı
yla ilgili daha
fazla bilgi için
recycle
adresine gidin.
Ürünle
İ
lgili Çevre Bildirimleri
41
Sample