Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 5 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 5 de 48
İ
çindekiler
1
Ürün Özellikleri
................................................................................................................................................
1
HP LCD Monitörler
...............................................................................................................................
1
2
Güvenlik ve Bak
ı
m Yönergeleri
.....................................................................................................................
3
Önemli Güvenlik Bilgileri
......................................................................................................................
3
Güvenlik Önlemleri
...............................................................................................................................
4
Bak
ı
m Yönergeleri
................................................................................................................................
5
Monitörü Temizleme
............................................................................................................
5
Monitörü Ta
ş
ı
ma
..................................................................................................................
5
3
Monitörü Kurma
..............................................................................................................................................
7
Monitörü Ambalaj
ı
ndan Ç
ı
karma
..........................................................................................................
7
Monitör Kurulumu
.................................................................................................................................
7
Monitör Kablolar
ı
n
ı
Ba
ğ
lama
..............................................................................................................
11
Yüksek Bant Geni
ş
likli Dijital
İ
çerik Koruma (HDCP)
.........................................................................
12
Ses Kablosunu Ba
ğ
lama
....................................................................................................................
13
Güç Kablosunu Ba
ğ
lama
....................................................................................................................
14
E
ğ
imi Ayarlama
..................................................................................................................................
14
Dönü
ş
ü Ayarlama
...............................................................................................................................
15
Klavye Koyma Yeri
.............................................................................................................................
16
4
Monitörü Çal
ı
ş
t
ı
rma
......................................................................................................................................
17
CD Yaz
ı
l
ı
m ve Yard
ı
mc
ı
Programlar
ı
.................................................................................................
17
Sürücüleri Yükleme
............................................................................................................
17
Otomatik Ayarlama
İş
levini Kullanma
.................................................................................................
18
Ön Panel Kontrolleri
...........................................................................................................................
19
Ekran Menüsünü Kullanma
................................................................................................................
20
Video Giri
ş
Konektörlerini Seçme
.......................................................................................................
25
Monitör Durumlar
ı
n
ı
Tan
ı
mlama
.........................................................................................................
25
Ekran Kalitesini Ayarlama
..................................................................................................................
26
Güç Tasarrufu Özelli
ğ
i
........................................................................................................................
27
v
Sample