Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 6 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 6 de 48
Ek A
Sorun Giderme
........................................................................................................................................
28
S
ı
k Kar
ş
ı
la
ş
ı
lan Sorunlar
ı
Çözme
......................................................................................................
28
hp.com adresinden Destek Alma
.......................................................................................................
29
Teknik Deste
ğ
i Arama Haz
ı
rl
ı
ğ
ı
..........................................................................................................
30
Derecelendirme Etiketini Bulma
.........................................................................................................
30
Ek B
Teknik Özellikler
......................................................................................................................................
31
HP LCD Monitörler
.............................................................................................................................
31
Önceden Ayarlanm
ı
ş
Video Modlar
ı
...................................................................................................
35
LCD Monitör Kalitesi ve Piksel Politikas
ı
............................................................................................
36
Ek C
Kurumsal Yasal Düzenleme Bildirimleri
...............................................................................................
38
Federal
İ
leti
ş
im Komisyonu Bildirimi
...................................................................................................
38
De
ğ
i
ş
iklikler
........................................................................................................................
38
Kablolar
..............................................................................................................................
38
FCC Logosunu Ta
ş
ı
yan Ürünler için Uygunluk Bildirimi (Yaln
ı
zca Amerika Birle
ş
ik Devletleri)
.........
38
Kanada Bildirimi
.................................................................................................................................
39
Avis Canadien
....................................................................................................................................
39
Avrupa Birli
ğ
i Yasal Düzenleme Bildirimi
...........................................................................................
39
Alman Ergonomi Bildirimi
...................................................................................................................
40
Japon Bildirimi
....................................................................................................................................
40
Kore Bildirimi
......................................................................................................................................
40
Güç Kablosu Seti Gereksinimleri
........................................................................................................
40
Japon Güç Kablosu Gereksinimleri
...................................................................................
40
Ürünle
İ
lgili Çevre Bildirimleri
.............................................................................................................
41
Malzemeleri Elden Ç
ı
karma
...............................................................................................
41
Avrupa Birli
ğ
i'ndeki Ev Kullan
ı
c
ı
lar
ı
İ
çin At
ı
k Cihazlar
ı
n Çöpe At
ı
lmas
ı
.............................
41
Kimyasal Maddeler
............................................................................................................
41
HP Geri Dönü
ş
üm Program
ı
..............................................................................................
41
Japon Tehlikeli Maddeler K
ı
s
ı
tlamas
ı
(RoHS)
...................................................................
42
Türkiye EEE Yönetmeli
ğ
i
...................................................................................................
42
vi
Sample