Descargar la instrucción de uso HP Value 23-inch (Página 9 de 48)

Idiomas: Español 1 más
  • Turco
Páginas:48
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 9 de 48
2
Güvenlik ve Bak
ı
m Yönergeleri
Önemli Güvenlik Bilgileri
Monitörle birlikte güç kablosu verilir. Ba
ş
ka bir kablo kullan
ı
lacaksa yaln
ı
zca bu monitöre uygun bir
güç kayna
ğ
ı
ve ba
ğ
lant
ı
kullan
ı
n. Monitörle birlikte kullan
ı
lacak do
ğ
ru güç kablosu seti hakk
ı
nda bilgi
almak için
Monitörü Kurma
sayfa
7
'deki "Güç Kablosunu Ba
ğ
lama" bölümüne bak
ı
n.
UYARI!
Elektrik çarpmas
ı
veya donat
ı
n
ı
n zarar görmesi tehlikesini en aza indirgemek için:
• Güç kablosunun topraklama özelli
ğ
ini devre d
ı
ş
ı
b
ı
rakmay
ı
n. Topraklama fi
ş
i önemli bir güvenlik
özelli
ğ
idir.
• Güç kablosunu, her zaman için kolay bir
ş
ekilde eri
ş
ilebilen toprakl
ı
bir prize tak
ı
n.
• Ürünün elektrik ba
ğ
lant
ı
s
ı
n
ı
, güç kablosunu elektrik prizinden çekerek kesin.
Güvenli
ğ
iniz için güç kablolar
ı
n
ı
n veya di
ğ
er kablolar
ı
n üzerine hiçbir
ş
ey koymay
ı
n. Kablolar
ı
kimsenin basmayaca
ğ
ı
veya tak
ı
lmayaca
ğ
ı
ş
ekilde düzenleyin. Kablodan tutarak çekmeyin. Elektrik
prizinden çekerken kabloyu fi
ş
ten tutun.
Ciddi yaralanma riskini azaltmak için,
Güvenlik ve Rahat Kullan
ı
m K
ı
lavuzu
’nu okuyun. Bu k
ı
lavuzda
i
ş
istasyonu, kurulumu, bilgisayar kullan
ı
c
ı
lar
ı
n
ı
n duru
ş
, sa
ğ
l
ı
k ve çal
ı
ş
ma al
ı
ş
kanl
ı
klar
ı
ı
klanmakta
olup önemli elektrik ve mekanik güvenlik bilgileri verilir. Bu k
ı
lavuz, internette
ergo
adresinde ve/veya monitörle birlikte verilmi
ş
se belgelerin yer ald
ı
ğ
ı
CD'de bulunur.
D
İ
KKAT:
Bilgisayar
ı
n oldu
ğ
u kadar, monitörün de korunmas
ı
n
ı
sa
ğ
lamak için bilgisayar
ı
n ve çevre
birimlerinin (monitör, yaz
ı
c
ı
veya taray
ı
c
ı
gibi) tüm güç kablolar
ı
n
ı
, anahtarl
ı
uzatma kablosu veya
kesintisiz güç kayna
ğ
ı
(UPS) gibi, bir çe
ş
it a
ş
ı
r
ı
gerilim korumas
ı
ayg
ı
t
ı
na ba
ğ
lay
ı
n. Çoklu fi
ş
lerin
tümünde yüksek ak
ı
m korumas
ı
yoktur; çoklu fi
ş
lerin bu özelli
ğ
in bulundu
ğ
unu belirtir biçimde
etiketlenmesi gerekir. A
ş
ı
r
ı
ak
ı
m korumas
ı
n
ı
n ba
ş
ar
ı
s
ı
z olmas
ı
durumunda ekipman
ı
de
ğ
i
ş
tirebilmeniz
için, Hasar Halinde De
ğ
i
ş
tirme Politikas
ı
sunan üreticilerin anahtarl
ı
uzatma kablolar
ı
n
ı
kullan
ı
n.
HP LCD monitörünüzü gerekti
ğ
i gibi ta
ş
ı
yacak
ş
ekilde tasarlanm
ı
ş
do
ğ
ru boyutlarda, uygun bir
mobilya kullan
ı
n.
UYARI!
Ş
ifonyer, kitapl
ı
k, raf, masa, hoparlör, sand
ı
k veya el arabas
ı
na uygunsuz biçimde
yerle
ş
tirilmi
ş
LCD monitörler dü
ş
ebilir ve ki
ş
isel yaralanmaya neden olabilir.
Çekilmesi, tutulmas
ı
veya tak
ı
l
ı
n
ı
p dü
ş
ülmesini önlemek için LCD monitöre ba
ğ
l
ı
tüm kablo ve
kordonlar
ı
n yönlendirilmesine dikkat edilmelidir.
Önemli Güvenlik Bilgileri
3
Sample