Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 100 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 100 de 116
100
Tr
Güç Kablosunu Bağlama ve Mak¶ney¶ Açık
Konuma Get¶rme
1
2
USB kablosunu şµmdµ bağlamayın. Onu, yazılımı yüklerken
bağlayın.
İşlet¶m Tal¶matlarını Açıklama İlkes¶
Bu Başlangıç Kılavuzunda, LBP253x ekranındak±
res±mler kullanarak, ±şlet±m tal±matları
açıklanmaktadır.
Bazı talµmatların uygulanması, örneğµn “seç…,”
komutunda olduğu gµbµ, makµnenµzµn modelµne bağlı
olarak farklılık gösterebµlµr.
İşletµm talµmatında
gösterµlen öğeye
dokunun.
LBP253x
LBP
252dw/LBP251dw
İşletµm talµmatında
gösterµlen öğeyµ seçmek
µçµn, [
], [
], [
], veya
[
] tuşunu kullanın ve
OK
tuşuna basın.
Kağıt Ayarları
Sık Kullanılan Kağıt Boyutların
Özel Kağıdı Kaydet
Çekmece 2
Çekmece 1
Çok Amaçlı Tepsi
Özel Kağıdı Kaydet
Çekmece 2
Çekmece 1
Çok Amaçlı Tepsi
Kağıt Ayarları
Başlangıç Ayarlarının Bel¶rlenmes¶
Gücü µlk kez AÇTI
Ğ
INIZDA, ekrandakµ talµmatları uygulayın.
Menüde gezµnµlmesµne ve sayıların nasıl gµrµleceğµne µlµşkµn
ayrıntılar µçµn, bkz.“Menüde Gezµnµlmesµ ve Metµn Gµrµş Yöntemµ”
syf. 99.
D¶l seç¶m¶ ¶le başlayıp tar¶h ve zaman
bel¶rleyerek ayarları tamamlayın.
Ekrandakµ talµmatları uygulayın, dµlµ, bölgeyµ, zaman dµlµmµnµ,
tarµhµ ve zamanı ayarlayın.
Language
Spanish
French
Japanese
English
German
Italian
Etkin Tarih/Saat Ayarları
Uygula
10/10/2015 10:26 AM
(0:00-12:59)
Uzak Kullanıcı Arab¶r¶m¶ PIN'¶n¶n
Ayarlanması
Uzak Kullanıcı Arabµrµmµne erµşmek µçµn bµr PIN
ayarlayabµlµrsµnµz. Yalnızca, erµşµm ayrıcalıklarına sahµp
kullanıcıların kullanmasına µzµn vererek, makµneyµ yetkµsµz
erµşµme karşı koruyabµlµrsµnµz.
Ayarları daha sonra belµrlemek µçµn lütfen, Elektronµk Kılavuz
µçerµğµndekµ “Uzak Kullanıcı Arabµrµmµ PIN'µnµn Ayarlanması”
konusuna bakınız.
Elektronµk Kılavuz “Uzak Kullanıcı Arabµrµmµ PIN'µnµn
Ayarlanması”
Elektronµk Kılavuz “Sµstem Yönetµcµsµ Kµmlµğµ PIN'µnµn
Ayarlanması”
Hayır
Evet
Üçüncü tarafların yetkisiz
erişimini önlemek için Uzak
UI kullanılırken Uzak
Kullanıcı Arabirimi Erişim
PIN'inin ayarlanması
önerilir.
Ayarları yapılandırmak
istiyor musunuz?
8\JXOD
[[[[[[[
8]DN 8, (ULúLP 3,1´L
Mak¶neye Bağlanma Yöntem¶n¶n Seç¶lmes¶
Kablolu LAN aracılığıyla Bağlanılması
Makµneyµ kablolu bµr yönlendµrµcµye bağlayabµlµrsµnµz.
Makµneyµ, kablolu yönlendµrµcµye (erµşµm noktası) bağlamak
µçµn LAN kablolarını kullanın.
Bµlgµsayarı, yönlendµrµcµye kablolu ya da kablosuz bağlayın.
Makµne ve bµlgµsayarı bağlamak µçµn yönlendµrµcµde kullanılabµlµr bµr
bağlantı noktası bulunduğundan emµn olun.
LAN µçµn Kategorµ 5 veya daha üstü, bükümlü-çµft tµpµ kabloyu
hazırda bulundurun.
USB kablosu aracılığıyla bağlanılması
USB kablosu kullanarak makµneyµ bµlgµsayara bağlayabµlµrsµnµz.
Kullandığınız USB kablosunda aşağıdakµ µşaretµn
olduğundan emµn olun.
Kablosuz LAN aracılığıyla Bağlanılması
Makµneyµ, kablosuz bµr yönlendµrµcµye bağlayabµlµrsµnµz*.
Kablosuz bağlantı kurulduğu µçµn, LAN kablosuna
gereksµnµm duyulmaz.
*
IEEE802.11b/g/n'yµ destekleyen bµr kablosuz yönlendµrµcµ (erµşµm
noktası) gereklµdµr.
Bµlgµsayarı, yönlendµrµcµye kablolu ya da kablosuz bağlayın.
Doğrudan Bağlantı
Bµr mobµl aygıtın, makµneye, kablosuz bµr LAN yönlendµrµcµsµ
(veya erµşµm noktası) üzerµnden yönlendµrµlmeksµzµn
kablosuz ve doğrudan bağlanması
Elektronµk Kılavuz “Bµr Mobµl Aygıtla Uygun
Ş
ekµlde
Kullanılabµlµr”
“Bµr Mobµl Aygıta Bağlanma”
“Doğrudan Bağlantı Yapılması (Erµşµm Noktası Modu)”
Sample