Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 113 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 113 de 116
113
Antes de ut²l²zar la ²mpresora
Para evitar lesiones personales o desperfectos en
la impresora y como información legal, antes de
utilizar la impresora lea detenidamente los “Aviso” y
las “Instrucciones de seguridad importantes” en el
e-Manual que se incluye en el CD-ROM/DVD-ROM.
Antes de Usar a Impressora
Para evitar o risco de lesões pessoais ou danos
à impressora, assim como para conhecer as
informações legais, leia atentamente as secções
“Aviso” e “Instruções de Segurança Importantes”
no Manual Eletrónico incluído no CD-ROM/
DVD-ROM fornecido com a impressora antes de
a utilizar.
Før du bruger denne pr²nter
For at undgå personskade eller skade på printeren og
for at få juridiske informationer skal du omhyggeligt
læse “Bemærkning” og “Vigtige sikkerhedsanvisninger”
i e-Manualen, der kan ±ndes på den medfølgende cd-
rom/dvd-rom, før du bruger printeren.
Voordat u de pr²nter gebru²kt
Om het risico van persoonlijk letsel of schade aan de
printer te vermijden en voor juridische informatie,
moet u beslist de “Kennisgeving” en “Belangrijke
veiligheidsvoorschriften” in de elektronische
handleiding op de meegeleverde cd-rom/dvd-rom
zorgvuldig lezen voordat u de printer gebruikt.
Før skr²veren tas ² bruk
For å unngå personskade og at skriveren skades,
samt for juridisk informasjon, oppfordres du til å
lese “Merknad” og “Viktig sikkerhetsanvisninger” i
e-håndboken på CD-/DVD-ROM-ene som følger
med, før skriveren tas i bruk.
Innan du använder skr²varen
Läs noggrant “Obs!” och “Viktiga säkerhetsanvisningar”i
e-handboken som finns på den medföljande CD-/
DVD-skivan innan du använder skrivaren. Det är viktigt
för att undvika risk för personskada eller materialskada
på skrivaren.
Ennen tulost²men käyttäm²stä
Jotta vältät henkilövahinkojen tai tulostimen
vaurioitumisen riskin ja jos haluat lisätietoja
lakiasioista, varmista ennen tulostimen käyttöä,
että luet “Huomautus” ja “Tärkeitä turvaohjeita”
eOppaasta, joka löytyy toimitukseen kuuluvalta CD-
ROM/DVD-ROM-levyltä.
Перед началом использования принтера
Во избежание получения травм или повреждения
принтера, а также для
ознакомления с юридической
информацией перед использованием принтера
внимательно прочитайте разделы «Примечание»
и «Важные указания по технике безопасности»
электронного руководства пользователя на
прилагаемом CD-/DVD-диске.
Przed rozpoczęc²em używan²a drukark²
Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń lub
uszkodzenia drukarki oraz aby zapoznać się z
informacjami prawnymi, przed rozpoczęciem
używania drukarki należy uważnie przeczytać
rozdziały „Uwaga” oraz „Ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa” w e-Podręczniku znajdującym się
na dołączonym do urządzenia dysku CD-ROM/DVD-
ROM.
Než t²skárnu začnete používat
Aby nedošlo ke zranění nebo poškození tiskárny
a abyste se seznámili s právními informacemi,
nezapomeňte si pečlivě přečíst „Upozornění“ a
„Důležité bezpečnostní pokyny“ v dokumentu
Elektronická příručka, která je součástí dodaného
disku CD-ROM/DVD-ROM, a to dříve, než tiskárnu
začnete používat.
A nyomtató használata előtt
A személyi sérülések és a nyomtató károsodásának
megelőzése érdekében, valamint a jogi feltételek
megismerése érdekében a nyomtató használata
előtt olvassa el a mellékelt CD-n/DVD-n található
e-Kézikönyv „Nyilatkozat”, valamint „Fontos
biztonsági előírások” című részét.
Yazıcıyı Kullanmadan Önce
Yazıcıyı kullanmadan önce, bedensel yaralanma
veya yazıcının zarar görmesi riskini önlemek için
ve yasal bilgilere uygun hareket etmek amacıyla,
ürünle birlikte verilen CD-ROM/DVD-ROM içeriğinde
yer alan Elektronik Kılavuzda “Uyarı” ve “Önemli
Güvenlik Talimatları” başlıkları altında sunulan bilgileri
okuduğunuzdan emin olun.
Ar
XX
Es
Pt
Da
Nl
No
Sv
Ru
Pl
Cs
Hu
Tr
Sample