Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 45 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 45 de 116
45
Da
Navigation i menuen og tekstindlæsningsmetode
Om de medfølgende
vejledninger
Sådan kommer du i gang (denne
vejledning):
Læs denne manual først. Denne manual
beskriver installation af maskinen,
indstillingerne og en forsigtighedsregel.
b
Guide til indstilling af trådløst
LAN:
I denne manual beskrives procedurerne
for opsætning af trådløst LAN og
årsagerne og løsninger til de problemer,
der måske viser sig under opsætningen.
Installationsvejledning til
printerdriver (medfølgende dvd):
Denne manual beskriver
softwareinstallation.
d
e-Manual (medfølgende dvd-rom):
e-Manual er inddelt i kategorier for hvert
emne, så det er nemt a
t inde de ønskede
oplysnInger.
Visning af e-Manual fra dvd-rommen
1 ±sæt den medfølgende dvd-rom I dIn
computer*.
2 KlIk på [Manuals] (VejlednInger).
3 KlIk på [e-Manual].
*
HvIs [AutoPlay] (AutomatIsk afspIlnIng)
vIses, skal du klIkke på [Run M±nst.exe]
(Kør M±nst.exe).
AfhængIgt af det operatIvsystem
du bruger, vIses en meddelelse om
sIkkerhedsbeskyttelse.
HvIs den medfølgende dvd-rom allerede
sIdder I computeren, og [Manuals]
(VejlednInger) Ikke vIses, skal du µerne dvd-
rommen og sætte den I Igen.
Navigation i menuen
Valg af emne eller ´ytning af
markøren mellem menuemnerne
LBP253x
Tryk på et element for at vælge det.
Tryk på
for at gå tIlbage tIl det
forrIge skærmbIllede.
LBP252dw/LBP251dw
Vælg et emne med [
] eller [
].
Tryk på
OK
eller [
] for at fortsætte
tIl næste hIerarkI. Tryk på
eller [
]
for at vende tIlbage tIl forrIge hIerarkI.
Bekræftelse af indstillinger
LBP253x
Tryk på emnet. Når <Anvend> vIses,
skal du dog trykke på <Anvend>.
LBP252dw/LBP251dw
Tryk på
OK
. Men hvIs <Anvend> vIses
på dIsplayet, skal du vælge <Anvend>
og derefter trykke på
OK
.
Indtastning af tekst
Ændring af indtastningstilstand
Tryk på <A/a/12> for at ændre
IndtastnIngstIlstand, og tryk derefter
.
±ndtastnIngstIlstand
TIlgængelIg tekst
<A>
Store bogstaver og symboler
<a>
Små bogstaver og symboler
<12>
Tal
Indtastning af tekst, symboler og tal
±ndtast med taltaster eller
.
Flytning af markøren (Indtastning af
et mellemrum)
Tryk på
eller
, eller tryk på [
]
eller [
] for at ´ytte markøren. Et
mellemrum Indtastes ved at ´ytte
markøren tIl enden af teksten og
trykke på
eller [
].
Sletning af tegn
Tryk på
. HvIs du trykker på og
holder
nede, slettes alle tegn.
±ndtastnIngstIlstand:
<A>
±ndtastnIngstIlstand:
<a>
±ndtastnIngstIlstand:
<12>
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GH±
ghI
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
ÆØÅ
æøå
0
(mellemrum) - . * # !
, ; : ^ `
_ = / | ’ ? $ @ % & + \ ˜ ( )
[ ] { } < >
(Ikke
tIlgængelIg)
Anvend
#
A/a/12
Administrator
A
Systemadministrators navn
TIlbage
<A/a/12>
*
#
Slet
<Anvend>
(
)
LBP252dw/
LBP251dw
LBP252dw/
LBP251dw
Taltaster
Menu
▲▼
OK
Sample