Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 57 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 57 de 116
57
No
Navigere i menyen og tekstinnskrivingsmetode
Om de medfølgende
håndbøkene
Komme i gang (denne håndboken):
Les denne håndboken først. Den
beskriver installasjon av maskinen,
innstillingene og en forsiktighetsregel.
b
Innstillingsveiledning for trådløst
LAN :
Denne håndboken beskriver
fremgangsmåter for oppsett av trådløst
LAN og årsaker til og løsninger på
problemer du kan støte på under
oppsettet.
Installasjonsveiledning for
skriverdriver (medfulgt DVD-ROM):
Denne håndboken beskriver
programvareinstallasjon.
d
e-håndbok (medfulgt DVD-ROM):
Innholdet i Elektronisk håndbok er
kategorisert etter emne slik at det er enkelt
å inne rIktIg Informasjon.
Vise Elektronisk håndbok fra
DVD-ROM
1 Sett den medfulgte DVD-ROM-en I
datamaskInen*.
2 KlIkk på [Manuals] (Håndbøker).
3 KlIkk på [e-Manual] (e-handbok).
*
HvIs [AutoPlay] (Autokjør) vIses, klIkker
du på [Run M±nst.exe] (Kjør M±nst.exe).
AvhengIg av hvIlket operatIvsystem
du bruker, kan det vIses en
sIkkerhetsbeskyttelsesmeldIng.
HvIs den medfulgte DVD-ROM-en allerede
har blItt satt Inn I datamaskInen og
[Manuals] (Håndbøker) Ikke vIser, µerner du
DVD-en og setter den Inn Igjen.
Navigere i menyen
Velge punkt eller ´ytte markøren
langs menypunktene
LBP253x
Berør et punkt for å velge det. Trykk
for å gå tIlbake tIl forrIge
skjermbIlde.
LBP252dw/LBP251dw
Velg et punkt med [
] eller [
].
Trykk på
OK
eller [
] for å fortsette tIl
neste hIerarkI. Trykk på
eller [
]
for å gå tIlbake tIl forrIge hIerarkI.
Bekrefte innstilling
LBP253x
Berør punktet. Når <Bruk> vIses,
berører du ImIdlertId <Bruk>.
LBP252dw/LBP251dw
Trykk på
OK
. Når <Bruk> vIses på
dIsplayet, velger du ImIdlertId <Bruk>,
og deretter trykker du på
OK
.
Tekstinnskrivingsmetode
Endre inntastingsmodus
For å endre InnleggIngsmetode,
berører du <A/a/12> eller trykker på
.
±nntastIngsmodus
TIlgjengelIg tekst
<A>
Store bokstaver og symboler
<a>
Små bokstaver og symboler
<12>
Tall
Skrive inn tekst, symboler og tall
SkrIv Inn med talltastene eller
.
Flytte markøren (legge inn et
mellomrom)
Berør
eller
, eller trykk på [
]
eller [
] for å ´ytte markøren. Når
du vIl legge Inn et mellomrom, ´ytter
du markøren tIl slutten av teksten og
berører
eller trykker på [
].
Slette tegn
Trykk på
. Å trykke på og holde Inne
sletter alle tegn.
±nnleggIngsmodus:
<A>
±nnleggIngsmodus:
<a>
±nnleggIngsmodus:
<12>
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GH±
ghI
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
ÆØÅ
æøå
0
(mellomrom)
- . * # !
, ; : ^ ` _ = / | ’
? $ @ % & + \ ˜ ( ) [ ] { } < >
(±kke
tIlgjengelIg)
Bruk
#
A/a/12
Administrator
A
Systemstyrernavn
TIlbake
<A/a/12>
*
#
Fjern
<Bruk>
(
)
LBP252dw/
LBP251dw
LBP252dw/
LBP251dw
Talltaster
Meny
▲▼
OK
Sample