Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 81 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 81 de 116
81
Pl
Poruszanie się po menu i sposób wpisywania tekstu
Informacje o dostarczonych
podręcznikach
Pierwsze kroki (ten dokument):
Przed rozpocz
ęcIem pracy należy
przeczytać ten podręcznIk. OpIsano w
nIm proces InstalacjI, a także ustawIenIa
I przestrogI dotyczące urządzenIa.
b
Instrukcja kon±guracji
bezprzewodowej sieci LAN:
W tym podręcznIku opIsano procedury
koniguracjI bezprzewodowej sIecI
LAN oraz przyczyny I rozwIązanIa
problemów, które mogą wystąpIć
podczas koniguracjI.
Podręcznik instalacji sterownika
drukarki (dostarczony dysk
DVD-ROM):
W przewodnIku opIsano proces
InstalacjI oprogramowanIa.
d
Instrukcja e-Manual (dostarczony
dysk DVD-ROM):
e-PodręcznIk podzIelono na tematy
ułatwIające znajdowanIe odpowIednIch
InformacjI.
Wyświetlanie programu Instrukcja
e-Manual z dysku DVD-ROM
1 UmIeść dostarczony dysk DVD-ROM
w napędzIe komputera*.
2 KlIknIj opcję [PodręcznIkI].
3 KlIknIj [e-podręcznIk].
*
JeżelI zostanIe wyśwIetlone okIenko
[AutoodtwarzanIe], klIknIj pozycję
[Uruchom M±nst.exe].
W nIektórych systemach operacyjnych
wyśwIetlany jest komunIkat o
zabezpIeczenIach.
JeślI dostarczony dysk DVD-ROM znajduje
sIę już w napędzIe komputera, a opcja
[PodręcznIkI] nIe wyśwIetla sIę, wyjmIj dysk
DVD-ROM I włóż go ponownIe.
Poruszanie się w obrębie menu
Wybór pozycji lub przesuwanie
kursora między pozycjami menu
LBP253x
DotknIj pozycjI, aby ją zaznaczyć.
NacIśnIj
, aby wrócIć do
poprzednIego ekranu.
LBP252dw/LBP251dw
Zaznacz pozycję przycIskamI [
] lub [
].
NacIśnIj
OK
lub [
], aby przejść do
następnego pozIomu menu. NacIśnIj
lub [
], aby powrócIć do poprzednIego
pozIomu.
Potwierdzenie ustawień
LBP253x
DotknIj pozycjI. Jednak gdy pojawIa
sIę opcja <Zastosuj>, dotknIj opcjI
<Zastosuj>.
LBP252dw/LBP251dw
NacIśnIj
OK
. Jednak gdy na
wyśwIetlaczu pojawIa sIę opcja
<Zastosuj>, zaznacz opcję <Zastosuj>
I nacIśnIj
OK
.
Sposób wpisywania tekstu
Zmiana trybu wprowadzania
Aby zmIenIć tryb wprowadzanIa,
dotknIj <A/a/12> lub nacIśnIj
.
Tryb
wprowadzanIa
Dostępny tekst
<A>
WIelkIe lItery I symbole
<a>
Małe lItery I symbole
<12>
Cyfry
Wprowadzanie tekstu, symboli i liczb
WprowadzanIe powyższych elementów
odbywa sIę przy użycIu przycIsków
numerycznych lub przycIsku
.
Przesuwanie kursora (wprowadzanie
spacji)
DotknIj
lub
lub nacIśnIj [
]
lub [
], aby przesunąć kursor. Aby
wprowadzIć spację, przesuń kursor na
konIec tekstu I dotknIj
lub nacIśnIj
[
].
Usuwanie znaków
NacIśnIj
. NacIśnIęcIe I przytrzymanIe
usuwa wszystkIe znakI.
Tryb
wprowadzanIa:
<A>
Tryb
wprowadzanIa:
<a>
Tryb
wprowadzanIa:
<12>
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GH±
ghI
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Opcja nIedostępna)
0
(spacja) - . * # !
, ; : ^ ` _ = / | ’
? $ @ % & + \ ˜ ( ) [ ] { } < >
(Opcja
nIedostępna)
Zastosuj
#
A/a/12
Administrator
A
Nazwa menedżera systemu
Wstecz
<A/a/12>
*
#
Kasuj
<Zastosuj>
(
)
LBP252dw/
LBP251dw
LBP252dw/
LBP251dw
PrzycIskI
numeryczne
Menu
▲▼
OK
Sample