Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 82 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 82 de 116
82
Pl
Podłączanie przewodu zasilania i włączanie
urządzenia
1
2
N
Ie podłączaj teraz kabla USB. Kabel należy podłączyć po
zaInstalowanIu oprogramowanIa.
Zasada opisywania instrukcji roboczych
Podręcznik Pierwsze kroki przedstawia instrukcje
robocze, korzystając z ilustracji ekranu urządzenia
LBP253x.
W trakcIe wykonywanIa nIektórych InstrukcjI roboczych,
np. „wybIerz …”, wykonywane dzIałanIa będą sIę różnIć w
zależnoścI od używanego modelu urządzenIa.
DotknIj pozycjI, do której
odnosI sIę wykonywana
Instrukcja robocza.
LBP253x
LBP
252dw/LBP251dw
PrzycIskamI [
], [
],
[
] lub [
] wybIerz
pozycję, do której
odnosI sIę wykonywana
Instrukcja robocze, I
nacIśnIj
OK
.
Ustawienia papieru
Wyb. często używ. rozmiary papi
Zarejestruj papier niestandardo
Szuflada 2
Szuflada 1
Taca wielofunkcyjna
Zarejestruj papier niesta
Szuflada 2
Szuflada 1
Taca wielofunkcyjna
Ustawienia papieru
Kon±gurowanie ustawień początkowych
Przy pIerwszym uruchomIenIu urządzenIa wykonuj Instrukcje
wyśwIetlane na ekranIe. Szczegółowe Informacje na temat
poruszanIa sIę po menu oraz sposobu wprowadzanIa cyfr
znajdują sIę w częścI „PoruszanIe sIę po menu I sposób
wpIsywanIa tekstu” na stronIe 81.
Wprowadź ustawienia, zaczynając od języka
i kończąc na dacie i godzinie
Postępując zgodnIe z InstrukcjamI wyśwIetlanymI na
ekranIe, ustaw język, regIon, strefę czasową oraz datę I
godzInę.
Language
Spanish
French
Japanese
English
German
Italian
Ustaw. aktualnej daty/godz.
Zastosuj
10/10/2015 10:26 AM
(0:00-12:59)
Ustawianie kodu PIN Zdalnego interfejsu
użytkownika
Można ustawIć kod P±N chronIący dostęp do Zdalnego Interfejsu
użytkownIka. ZapobIega to nIeuprawnIonemu dostępowI do
urządzenIa, ponIeważ mogą wtedy korzystać z nIego tylko osoby
o odpowIednIch uprawnIenIach dostępu.
W przypadku wprowadzanIa tych ustawIeń w późnIejszym okresIe
stosowne Informacje można znaleźć w rozdzIale „UstawIanIe kodu
P±N Zdalnego Interfejsu użytkownIka” w e-PodręcznIka.
±nstrukcja e-Manual „UstawIanIe kodu P±N Zdalnego
Interfejsu użytkownIka”
±nstrukcja e-Manual „UstawIanIe ±D menedżera systemu”
Nie
Tak
Ustawienie kodu PIN dostępu
zdalnego interfejsu użytkow.
jest zalecane podczas ko-
rzystania ze Zdal. interf.
użyt., ponieważ pozwala za-
pobiegać nieautoryzowane-
mu dostępowi osób trzecich.
Czy chcesz skonfigurować
=DVWRV±
[[[[[[[
3,1 GRVW± ]GDO±LQW±Xŭ±
Wybór metody podłączenia urządzenia
Podłączanie za pośrednictwem przewodowej
sieci LAN
UrządzenIe można podłączyć do routera przewodowego.
Za pomocą kablI LAN podłącz urządzenIe do routera
przewodowego (punktu dostępu).
Podłącz komputer do routera przewodowo lub bezprzewodowo.
Sprawdź, czy w routerze jest wolny port umożlIwIający połączenIe
urządzenIa I komputera.
Przygotuj kabel LAN kategorII 5 typu skrętka dwużyłowa lub
wyższej klasy.
Podłączanie za pomocą kabla USB
UrządzenIe można podłączyć do komputera za pomocą
kabla USB.
Należy upewnIć sIę, że używany przewód USB ma
następujące oznaczenIe.
Podłączanie przez bezprzewodową sieć LAN
UrządzenIe można podłączyć do routera
bezprzewodowego*. PonIeważ jest to połączenIe
bezprzewodowe, nIe są potrzebne kable LAN.
*
KonIeczne jest zastosowanIe routera bezprzewodowego (punktu
dostępowego) obsługującego standard ±EEE802.11b/g/n.
Podłącz komputer do routera przewodowo lub bezprzewodowo.
Bezpośrednie połączenie
PodłączanIe urządzenIa mobIlnego do urządzenIa
bezprzewodowo I bezpośrednIo bez używanIa
bezprzewodowego routera LAN (lub punktu dostępowego)
±nstrukcja e-Manual „Wygodna współpraca z urządzenIamI
przenośnymI”
„PodłączanIe do urządzenIa mobIlnego”
„UstanawIanIe połączenIa bezpośrednIego (Tryb
punktu dostępu)”
Sample