Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 83 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 83 de 116
83
Pl
Wybór metody połączenia: przez sieć
bezprzewodową LAN lub inną metodą
Nie
Tak
Czy chcesz połączyć się z
komputerem przez
bezprzewodową sieć LAN?
Ustawienia można
skonfigurować później.
Tak
Przeprowadź natychmiastowe podłączenie do
komputera przez bezprzewodową sieć LAN
Zacznij od kroku 4 z rozdzia
łu „Koniguracja ustawIeń
bezprzewodowej sIecI LAN” znajdującego sIę w dokumencIe
±nstrukcja koniguracjI bezprzewodowej sIecI LAN.
NIe
Podłącz do komputera za pomocą sieci przewodowej
LAN
Przejdź do częścI „PodłączanIe za pośrednIctwem
przewodowej sIecI LAN” (str.83).
Podłącz do komputera za pośrednictwem kabla USB
Przejdź do częścI „PodłączanIe za pomocą kabla USB”
(str.83).
Podłączanie za pośrednictwem
przewodowej sieci LAN
Sprawdzanie przed kon±guracją
±nternet
Router
lub
koncentrator
Kabel sIecI
LAN
Czy komputer i router (lub koncentrator) są prawidłowo
podłączone kablem LAN?
Aby uzyskać wIęcej InformacjI, zapoznaj sIę z Instrukcją
obsługI dołączoną do używanego urządzenIa sIecIowego lub
skontaktuj sIę z producentem.
Czy na komputerze przeprowadzono prawidłowo
wszystkie ustawienia sieciowe?
JeślI komputer nIe będzIe prawIdłowo skonigurowany,
korzystanIe z łącznoścI przewodowej LAN może nIe być
możlIwe nawet po dokonanIu ponIższych ustawIeń.
UWAGA
KorzystanIe jednocześnIe z sIecI przewodowej I
bezprzewodowej LAN nIe jest możlIwe. UrządzenIe
domyślnIe konigurowane jest do pracy w sIecI
przewodowej LAN.
W przypadku nawIązanIa połączenIa ze środowIskIem
sIecIowym pozbawIonym odpowIednIch zabezpIeczeń,
Informacje prywatne użytkownIka mogą być dostępne
dla osób trzecIch. Zachowaj ostrożność.
W przypadku korzystanIa z sIecI LAN w bIurze,
skontaktuj sIę z admInIstratorem sIecIowym.
Podłączanie za pośrednictwem przewodowej
sieci LAN
1
Podłącz kabel LAN.
Adres ±P zostanIe skonigurowany automatycznIe w cIągu
2 mInut. Aby ustawIć ręcznIe adres ±P, należy zapoznać sIę
z następującymI częścIamI.
±nstrukcja e-Manual „SIeć”
„PodłączanIe do sIecI”
„Koniguracja adresu ±P”
2
ZaInstaluj sterownIk I oprogramowanIe znajdujące
sIę na dostarczonym dysku DVD-ROM.
Patrz „Aby zapoznać sIę ze szczegółamI procedury
InstalacjI:” (str.84).
Przejdź do częścI „UstawIanIe formatu I rodzaju papIeru”
(str.84).
Podłączanie za pomocą kabla USB
ZaInstaluj sterownIk I oprogramowanIe znajdujące sIę na
dołączonym do urządzenIa dysku DVD-ROM.
UWAGA
JeślI kabel USB został połączony przed Instalacją, należy
odłączyć kabel USB, a następnIe ponownIe przeprowadzIć
Instalację.
1
ZaInstaluj sterownIk I oprogramowanIe znajdujące
sIę na dysku User Software and Manuals DVD-ROM
(Dysk DVD-ROM z oprogramowanIem użytkownIka
I podręcznIkamI).
Patrz „Aby zapoznać sIę ze szczegółamI procedury
InstalacjI:” (str.84).
2
Podłącz kabel USB.
Przejdź do częścI „UstawIanIe formatu I rodzaju papIeru”
(str.84).
Sample