Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 86 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 86 de 116
86
Pl
Wymiana kaset z tonerem
Zasobniki z toner
em są materIałamI eksploatacyjnymI. Gdy Ilość toneru pozostała w zasobnIku jest mała, na ekranIe zostanIe
wyśwIetlony komunIkat lub pojawIą sIę następujące problemy. Należy wtedy wykonać odpowIednIe dzIałanIa.
Gdy zostanie wyświetlony komunikat
UrządzenIe wyśwIetla komunIkat, gdy Ilość toneru pozostałego w kasecIe jest nIska.
KomunIkat
JeżelI na ekranIe zostanIe
wyśwIetlony komunIkat
OpIs I rozwIązanIa
Przygotuj kasetę.
ZasobnIk z tonerem
wymaga w krótkIm czasIe
wymIany.
Sprawdź pozIom pozostałego toneru w kasecIe I wymIeń kasetę z tonerem na
nową przed drukowanIem dużych dokumentów.
±nstrukcja e-Manual „WymIana kaset z tonerem”
Kaseta osIągnęła
termIn
przydatnoścI.
Zalecamy
wymIanę.
Kaseta z tonerem zużyła
sIę.
JeślI to nIe wpłynIe na poprawę jakoścI wydruku, należy wymIenIć zasobnIk z
tonerem. Można kontynuować drukowanIe, ale bez gwarancjI jakoścI druku.
±nstrukcja e-Manual „WymIana kaset z tonerem”
Jeśli jakość wydruków jest niska
JeślI na wydrukach zaczynają być wIdoczne którekolwIek z ponIższych objawów, jedna z kaset z tonerem jest prawIe pusta. Należy ją
wymIenIć, nawet jeślI stosowny komunIkat nIe jest wyśwIetlany.
PojawIają sIę bIałe smugI
Wydruk częścIowo zanIka
NIerówna gęstość wydruku
PojawIają sIę smugI I odpryśnIęcIa
toneru
Pusta przestrzeń jest delIkatnIe
zabarwIona
Sample