Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 87 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 87 de 116
87
Cs
Navigace v nabídce a metoda zadávání textu
Dodané příručky
Začínáme (tato příručka):
Jako pr
vní sI přečtěte tuto příručku. Tato
příručka popIsuje InstalacI přístroje,
nastavení a upozornění.
b
Průvodce nastavením bezdrátové
sítě LAN:
Tato příručka popIsuje postupy pro
nastavení bezdrátové sítě LAN a příčIny
a řešení potíží, s nImIž se můžete
během nastavení setkat.
Printer Driver Installation Guide
(Příručka instalace ovladače tiskárny)
(na dodaném disku DVD-ROM):
Tato příručka popIsuje InstalacI softwaru.
d
e-Příručka (na dodaném disku
DVD-ROM):
ElektronIcká příručka je uspořádaná do
kategorIí podle témat, aby bylo možné
snadno vyhledávat požadované Informace.
Zobrazení dokumentu Elektronická
příručka z disku DVD-ROM
1 Do počítače vložte dodaný dIsk
DVD-ROM*.
2 KlIkněte na možnost [Manuals]
(Příručky).
3 KlIkněte na možnost [e-Manual]
(ElektronIcka přIručka).
*
Pokud se zobrazí zpráva [AutoPlay]
(Přehrat automatIcky), klIkněte na možnost
[Run M±nst.exe](SpustIt M±nst.exe).
V závIslostI na používaném operačním
systému se zobrazí upozornění ochrany
zabezpečení.
Pokud jste dodaný dIsk DVD-ROM jIž vložIlI
do počítače a možnost [Manuals] (PřIručky)
není zobrazena, dIsk DVD-ROM vyjměte a
znovu vložte.
Navigace v nabídce
Výběr položky nebo pohybování
kurzoru mezi položkami nabídky
LBP253x
Klepnutím na položku jI vyberte.
StIsknutím
se vrátíte na předchozí
obrazovku.
LBP252dw/LBP251dw
Pomocí tlačítka [
] nebo [
] vyberte
položku.
StIskněte
OK
nebo [
] pro přechod
na další úroveň. StIskněte
nebo
[
] pro přechod na předchozí úroveň.
Potvrzení nastavení
LBP253x
Klepněte na položku. Pokud se však
zobrazí tlačítko <Použít>, klepněte na
tlačítko <Použít>.
LBP252dw/LBP251dw
StIskněte
OK
. Pokud se však na
dIsplejI zobrazí <Použít>, vyberte
možnost <Použít> a poté stIskněte
tlačítko
OK
.
Metoda zadávání textu
Změna režimu zadávání
Pokud chcete změnIt režIm zadávání,
klepněte na možnost <A/a/12> nebo
stIskněte
.
RežIm
zadávání
Dostupný text
<A>
Velká písmena a symboly
<a>
Malá písmena a symboly
<12>
Čísla
Zadávání textu, symbolů a čísel
Zadávání pomocí číselných tlačítek
nebo
.
Přesunutí kurzoru (zadání mezery)
Pro přesunutí kurzoru klepněte na
tlačítko
nebo
nebo stIskněte [
]
nebo [
]. Chcete-lI zadat mezeru,
přesuňte kurzor na konec textu a
klepněte na tlačítko
nebo stIskněte
[
].
Odstraňování znaků
StIskněte tlačítko
.
StIsknutím a
podržením tlačítka
odstraníte
všechny znaky.
RežIm
zadávání:
<A>
RežIm
zadávání:
<a>
RežIm
zadávání:
<12>
@ . - _ /
1
AÁÄBC
aáäbc
2
DEÉF
deéf
3
GH±Í
ghIí
4
JKL
jkl
5
MNOÓ
mnoó
6
PQRS
pqrs
7
TUÚŮV
tuúův
8
WXYZ
wxyz
9
(není k dIspozIcI)
0
(mezera) - . * # !
, ; : ^ ` _ = /
| ’ ? $ @ % & + \ ˜ ( ) [ ] { } < >
(není k
dIspozIcI)
Použít
#
A/a/12
Administrator
A
Jméno správce systému
Zpět
<A/a/12>
*
#
Vymazat
<Použít>
(
)
LBP252dw/
LBP251dw
LBP252dw/
LBP251dw
Číselná
tlačítka
Nabídka
▲▼
OK
Sample