Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 88 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 88 de 116
88
Cs
Připojení napájecího kabelu a zapnutí
přístroje
1
2
V tuto ch
vílI nepřIpojujte kabel USB. PřIpojte jej přI InstalacI
softwaru.
Zásada popisování provozních pokynů
Tato příručka Začínáme popisuje provozní pokyny na
základě obrázků na obrazovce LBP253x.
V některých z následujících provozních pokynů,
například „vyberte …“, se prováděná operace lIší v
závIslostI na modelu přístroje.
Klepněte na položku, ke
které se provozní pokyn
váže.
LBP253x
LBP
252dw/LBP251dw
Pomocí [
], [
], [
],
nebo [
] vyberte
položku, ke které se
provozní pokyn váže, a
stIskněte
OK
.
Nastavení papíru
Vyberte často používané velik.
Uložit vlastní papír
Zásuvka 2
Zásuvka 1
Víceúčelová přihrádka
Uložit vlastní papír
Zásuvka 2
Zásuvka 1
Víceúčelová přihrádka
Nastavení papíru
Zadání počátečního nastavení
Když poprvé zapnete napájení, postupujte podle pokynů na
obrazovce. PodrobnostI o procházení nabídkou a zadávání
čísel naleznete v částI „NavIgace v nabídce a metoda zadávání
textu“ na str. 87.
Proveďte nastavení počínaje jazykem až po
datum a čas
Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte jazyk,
oblast, časové pásmo a datum a čas.
Language
Spanish
French
Japanese
English
German
Italian
Nastavení aktuálního data/času
Použít
10/10/2015 10:26 AM
(0:00–12:59)
Nastavení kódu PIN Vzdáleného
uživatelského rozhraní
Můžete nastavIt kód P±N pro přístup ke Vzdálenému
užIvatelskému rozhraní. Chraňte přístroj před
neoprávněným přístupem tak, že přístupová oprávnění k
používání přístroje povolíte pouze užIvatelům.
Pokud chcete nastavení určIt pozdějI, vIz část „Nastavení
kódu P±N Vzdáleného užIvatelského rozhraní“ v dokumentu
ElektronIcká příručka.
ElektronIcká příručka, „Nastavení kódu P±N Vzdáleného
užIvatelského rozhraní“
ElektronIcká příručka, „Nastavení kódu P±N správce systému“
Ne
Ano
Při používání vzdáleného UR
doporučujeme nastavit
přístupový kód PIN
vzdáleného UR a zabránit tak
neoprávněnému přístupu jiné
osoby.
Chcete upravit toho
nastavení?
3RXåtW
[[[[[[[
3ŏtVWXSRYê 3,1 Y]± 85
Výběr metody připojení přístroje
Připojení přes kabelovou síť LAN
Přístroj lze přIpojIt ke kabelovému směrovačI. Ke
kabelovému směrovačI (přístupovému bodu) přIpojte
přístroj pomocí kabelů sítě LAN.
PřIpojte počítač ke směrovačI pomocí kabelu nebo bezdrátově.
Je nutné, aby na směrovačI byl dostupný port k přIpojení přístroje
a počítače.
PřIpravte sI kabel pro síť LAN kategorIe 5 nebo vyšší typu kroucená
dvoulInka.
Připojení pomocí kabelu USB
Přístroj lze přIpojIt k počítačI pomocí kabelu USB.
Přesvědčte se, že na používaném kabelu USB je
následující značka.
Připojení pomocí bezdrátové sítě LAN
Přístroj lze přIpojIt k bezdrátovému směrovačI*. Protože jde
o bezdrátové přIpojení, nejsou nutné kabely sítě LAN.
*
Je nutný bezdrátový směrovač (přístupový bod), který podporuje
standard ±EEE802.11b/g/n.
PřIpojte počítač ke směrovačI pomocí kabelu nebo bezdrátově.
Přímé připojení
PřIpojte mobIlní zařízení k přístrojI bezdrátově a přímo, bez
směrování pomocí bezdrátového směrovače LAN (nebo
přístupového bodu)
ElektronIcká příručka „PraktIcké možnostI využItí
s mobIlním zařízením“
„PřIpojení k mobIlnímu zařízení“
„Proveďte přímé přIpojení (režIm přístupového bodu)“
Sample