Descargar la instrucción de uso Canon i-SENSYS LBP251dw (Página 99 de 116)

Idiomas: Español 15 más
 • Alemán
 • Checo
 • Danés
 • Finés
 • Francés
 • Húngaro
 • Inglés
 • Italiano
 • Neerlandés
 • Polaco
 • Portugués
 • Ruso
 • Sueco
 • Turco
 • Árabe
Páginas:116
Descripción:This file is an electronic guide (PDF file) for i-SENSYS LBP253x, LBP252dw, LBP251dw.
En el sitio se puede ver la versión completa del documento y descargarlo en el formato PDF.
Página 99 de 116
99
Tr
Tr
Menüde Gez¶n¶lmes¶ ve Met¶n G¶r¶ş Yöntem¶
Mak¶neyle B¶rl¶kte Gelen
Kılavuzlar Hakkında
Başlangıç (Bu kılavuz):
İlk önce bu kılavuzu okuyunuz. Bu
kılavuzda, makµnenµn kurulumu, ayarlar
ve bµr dµkkat notu açıklanmaktadır.
b
Kablosuz LAN Ayarları Kılavuzu:
Bu kılavuzda, LAN kurulum yordamları
ve kurulum sırasında karşılaşabµleceğµnµz
sorunlara µlµşkµn olası nedenler ve
bunların çözümlerµ açıklanmaktadır.
Pr¶nter Dr¶ver Installat¶on Gu¶de
(Yazıcı Sürücüsü Kurulum Kılavuzu)
(Ürünle B¶rl¶kte Ver¶len DVD-ROM):
Bu kılavuzda, yazılım kurulumu
açıklanmaktadır.
d
Elektron¶k Kılavuz (Ürünle B¶rl¶kte
Ver¶len DVD-ROM):
Elektronµk Kılavuz, µstenen bµlgµlerµn
kolaylıkla bulunabµleceğµ şekµlde konulara
göre kategorµlere ayrılmıştır.
Elektron¶k Kılavuzun
DVD-ROM'dan Görüntülenmes¶
1 Ürünle bµrlµkte verµlen DVD-ROM'u
bµlgµsayarınıza takın*.
2 [Manuals] (El Kµtapları) öğesµnµ tıklatın.
3 [e-Manual] (e-Kılavuz) öğesµnµ tıklatın.
*
Eğer [AutoPlay] (Otomatµk Kullan) öğesµ
görüntülenµrse, [Run MInst.exe] (MInst.exe
calıştır) öğesµnµ tıklatın.
Kullandığınız µşletµm sµstemµne bağlı olarak,
bµr güvenlµk koruması mesajı görüntülenµr.
Eğer ürünle bµrlµkte verµlen DVD-ROM
bµlgµsayarınıza zaten takılı durumda µse ve
[Manuals] (El Kµtapları) görüntülenmµyorsa,
DVD-ROM'u çıkarın ve yenµden takın.
Menüde Gez¶nme
Öğe seç¶lmes¶ veya ¶mlec¶n menü
öğeler¶ arasında hareket ett¶r¶lmes¶
LBP253x
Seçmek µçµn öğeye dokunun. Öncekµ
ekrana gerµ dönmek µçµn
tuşuna
basın.
LBP252dw/LBP251dw
[
] veya [
] tuşunu kullanarak bµr
öğe seçµn.
Bµr sonrakµ hµyerarşµye µlerlemek µçµn,
OK
veya [
] tuşuna basın. Bµr öncekµ
hµyerarşµye gerµ dönmek µçµn,
veya
[
] tuşuna basın.
Ayar onayı
LBP253x
Öğeye dokunun. Ancak <Uygula>
komutu görüntülendµğµnde, <Uygula>
komutuna dokunun.
LBP252dw/LBP251dw
OK
Tuşuna basın. Ancak
ekranda <Uygula>
komutu
görüntülendµğµnde, <Uygula>
komutunu seçµn ve
OK
tuşuna basın.
Met¶n G¶r¶ş Yöntem¶
G¶r¶ş modunu değ¶şt¶rme
Gµrµş modunun değµştµrmek µçµn,
<A/a/12> öğesµne dokunun ya da
tuşuna basın.
Gµrµş modu
Kullanılabµlµr metµn
<A>
Alfabenµn büyük har´erµ ve
semboller
<a>
Alfabenµn küçük har´erµ ve
semboller
<12>
Rakamlar
Met¶n, s¶mge ve sayıları g¶rme
Sayı tuşları veya
µle gµrµn.
İmlec¶ hareket ett¶rme (Boşluk g¶rme)
İmlecµ hareket ettµrmek µçµn,
veya
tuşuna dokunun veya [
] veya [
]
tuşuna basın. Bµr boşluk gµrmek µçµn
µmlecµ, metnµn sonuna taşıyın ve
tuşuna dokunun veya [
] tuşuna basın.
Karakterler¶n s¶l¶nmes¶
Tuşuna basın.
Tuşuna basılıp
basılı tutulması, tüm karakterlerµ sµler.
Gµrµş modu:
<A>
Gµrµş modu:
<a>
Gµrµş modu:
<12>
@ . - _ /
1
ABC
abc
2
DEF
def
3
GHI
ghµ
4
JKL
jkl
5
MNO
mno
6
PQRS
pqrs
7
TUV
tuv
8
WXYZ
wxyz
9
(Kullanılamaz)
0
(boşluk) - . * # ! ” , ; : ^
` _ = / | ’
? $ @ % & + \ ˜ ( ) [ ] { } < >
(Kullanılamaz)
Uygula
#
A/a/12
Administrator
A
Sistem Yöneticisi Adı
Gerµ
<A/a/12>
*
#
Temµzle
<Uygula>
(
)
LBP252dw/
LBP251dw
LBP252dw/
LBP251dw
Sayı tuşları
Menü
▲▼
OK
Sample